Pơk uănh mông nar djăt: 12/12/2019

VOV4.M’nông: Rlău 10 năm t^ng [ư bôk nău kan ntop kơl t^ng Nghị quyết bah Chính phủ mpeh pah kan hu\ch ach o, nkuâl Đam Rông (Lâm Đồng) ho\ rdâk njêng n’hanh pơk hvi 108 trong nt^t leo hu\ch ach o, đah prăk do\ng [ư 1,3 rmen prăk. Tâm nê ntoh lư lah 2 trong leo [ư dâng sre têh hvi ta xã Đạ M’Rông, 2 trong leo [ư tăm sêt tôr meo n’hanh 27 ntu\k leo [ư mât be. Ăp trong leo [ư dja ns^t tay nău geh wa\ng sa âk n’hanh a[aơ dôl dơi pơk hvi gay nu^h [on lan kơt t^ng [ư n’hanh do\ng lam hvi. Bah meng nê, nău ntop kơl dăp rgum tay si tăm, ndơ mât an 41.300 tơ\ rnăk ach o, dăch kêng ach o, rnăk mhe klaih rlău ach o dơi nkuâl uănh khlay t^ng [ư gay nta trong dơh, tơm soan ue\h gay hun hao w\ang sa rnăk wâl, nsan hao klaih rlău ach o jo\ jong đo\ng. Lơn âk rnăk ach o dơi kơl na nê| kơt ntil tơm tăm, ntil ndơ mât, ndrung n’gar, phân poh, dak si ndru\ng. Đah nău nsrôih bah n’gâng kan n’hanh nu^h [on lan nkuâl Đam Rông, rnoh rnăk ach o ăp năm r^ng hu\ch 3,21%./.

Nu^h nchih rblang: Điểu Thân

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng