Pơk uănh mông nar djăt: 16/11/2019

            VOV4.Mnông:  Ơi kônh wa n’hanh băl mpôl! [ư t^ng trong kan nău kơl kan điện tử hành chính nsum t^ng nău ntru\nh bâh chính phủ, cty điện lực Dak Lak le\ mbơh [ư nău tâm ton kan điện tử đah phần mềm ơm geh ta máy tính kơl an năch do\ng. lôch rlău 2 khay mbơh [ư, rhiăng năch ta Dak Lak le\ geh do\ng nău kơl kan aơ. Lah ngoăy tâm âk năch bôk năp do\ng, wa Nguyễn Ngọc Sơn, tổ dân phố 8, phường Khánh Xuân, nkuăl [on têh Buôn Ma Thuột du\t rhơn yor mpeh nău ngăch tâm ban kơt nău dơh bâh nău kan aơ. Wa Sơn nkoch, bâh rnôk wa tât dăn tâm ton dong điện, tât rnôk [ư lôch nău tâm ton, le\ rnglôch [ư ê ho\ to\ng 10 mn^t.

            “Tâm rnôk gâp tât dăn do\ng điện, nu^h kan nt^m an gâp đă tât ta nsưng máy tính gay ma nchih săk ntu\k gu\ ta phần mềm. khân păng nt^m an gâp nchih săk, năm deh, ntu\k gu\, mbrô điện thoại du\t ngăch. Khân mô geh njôt du ntil ndơ s[, sam tra êng ma hôm nha dơi [ư đo\ng. lôch nchih săk r^ bu đă gâp kâp tâm nar mbra geh nu^h jutt ua\nh, drăng điện, gâp saơ du\t dơh ngăn”.

            Nău kan tâm ton do\ng điện t^ng trong nchih mbơh ma điện tử bâh công ty Điện lực Dak Lak dôl mbơh [ư geh ăp njoat: lăp ua\nh ta website công ty, nchih mbơh ăp nău bâh săk nơm kơt lah: email, mbrô điện thoại, ntu\k gu\ n’hanh nău u\ch do\ng điện ta phầm mềm. tệp file aơ mbra geh ăp nu^h kan tăch rgâl ta ăp ntu\k kan bâh công ty Điện lực Dak Lak  ua\nh ăp nar. Lôch geh ua\nh nău mbơh bâh năch do\ng, ntu\k máy tính mbra geh mbơh êng tât năch lah le\ geh u\ch an tâm ton tăch do\ng điện.

            Lôch ne\, năch do\ng kanu\ng lăp ua\nh tay ta website gay ma l^t ta ntu\k “u\ch do\ng” mbra geh nu^h kan kĩ thuật jur drăng điện do\ng dâl.

            Wa Nguyễn Thị Thuý- cán bộ phòng tăch rgâl công ty Điện lực Dak Lak an g^t, tât rnôk aơ, le\ geh bơi tât 400 năch ta Dak Lak do\ng nău kan aơ, mpêt nkrem âk mông nar an nău [ư sam [u\t.

            “ Khay 8 năm 2019 let ba năp, năch do\ng điện hăn ta aơ hên nt^m nchih ma ti, geh rnôk lah nchih an khân păng roh bâh 20-30mn^t tâm du hê nu^h. yơn bâh ntơm mbơh [ư nău kan hành chính bâh điện tử aơ r^ mpôl hên nt^m an khân păng ma máy, khân păng [ư êng. A[aơ du hê nu^h tât dăn do\ng kanu\ng roh 5-7 mn^t, n’hanh mông nar drăng điện geh [ư tâm nar dâl”.

Nu^h rblang: Thị Đoắt

                     

          

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng