Pơk uănh mông nar djăt: 26/3/2019

VOV4.M’nông: Mbah rhơn nkah ndray 88 năm Nar njêng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26-3), ăp nhih pah kan pôih n’har bri n’gor Dak Lak ndrel đah druh ndăm ta ntu\k le\ [ư âk nău kan geh nkô| khlay ta nkual n’har bri Ea Sup.

Pôih n’har bri mpông Đăk Rvê kan nsum đah Đoàn xã Ea Bung [ư “Nar pơh  ư\r”, nchuăt Olympic yor ma ngăch dăng n’hâm soan n’hanh ăp nău kan mât chăm jâng gung ndah rup nkah g^t ăp tahen ơm dăng janh; kuaih kloh ue\h ntu\k ntô gung trong; mbluh trong hoch ăp n’hong dak ta xã Ea Bung. Pôih n’har bri Ia Rvê kan nsum đah Đoàn xã Ia Rvê [ư tuh 600m2 jâng gung ta Nhih nti Tiểu học Nguyễn Đình Chiểu. Tâm nê ăp pôih rgo\ jă rgop geh 35 rkeh prăk, nkre rgum 150 tơ\ cán bộ, đoàn viên, druh ndăm ndrel nai nt^m nti n’hanh me bơ\ kon se nti [ư lôch jêh./.

Nu^h nchih rblang: Điểu Thân

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng