Pơk uănh mông nar djăt: 16/11/2019

            VOV4.Mnông:  Bar hê nu^h Palestine le\ geh rmanh yor rdul lơh bâh Israel ta ăp ntu\k kan bâh n’gâng kan t^ng chroh Islam Jhad ta Gaza nar naơ bôl ma le\ geh nău tâm ton rlu tâm lơh ta nar poăn lơ 14/11. ăp bôk ndeh păr tâm lơh bâh Israel le\ geh [ư 9 rơh rdul lơh mpo\ng ta du đê| ntu\k kan bâh n’gâng kan Jihad ta nkuăl [on têh Khan Youni n’hanh Rafah ta mpeh ba dâng dải Gaza. Rơh rdul lơh geh [ư lôch rnôk  du đê| grăp phao u\nh bâh dải Gaza ta mpeh ba dâng Israel ta măng nar poăn. Tahen Israel le\ nchu\t dôih nău [ư tih mpeh nău đă rlu tâm lơh bâh mpeh Palestine. Ăp nău tât mhe ngăn ta Gaza le\ nt^t nkre tât nău tâm ton rlu tâm lơh mhe geh đah bar ding yor Ai Cập [ư ndranh. Bar nar tâm lơh ta năp ne\ đah ăp mpôl kan ta Gaza n’hanh Israel [ư geh du\t đê| 34 nu^h Palestine kh^t n’hanh [ư rmanh 110 nu^h êng.

Nu^h rblang: Thị Đoắt

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng