Pơk uănh mông nar djăt: 7/12/2019

VOV4.M’nông: Ban rđău đă ăp bôk nău kan gưl neh dak n’gor  Gia Lai [ư Tâm nchră uănh năl jêh geh hăn ôp uănh, nchih rgum le\ rngôch rnoh rnăk ach o, dăch kêng ach o năm 2019. Mbơh ta rnôk tâm nchră an saơ, jêh geh rnoh âk rnăk ach o ta lam n’gor tât kêng du\t năm 2019 lah rlău 25.000 rnăk, hu\ch 3% rđ^l đah năm 2018, tât trong nchrăp n’gor jao. Ta rnôk tâm nchră, ăp đại biểu ho\ rgum uănh năl, rblang jêh geh hăn ôp uănh rnăk ach o, dăch kêng ach o năm 2019, nkre, ncho\ng kloh ăp nkô| nău [ư jêng ach o, trong [ư kơl ăp rnăk ach o klaih rlău…T^ng nê, ăp nkuâl ho\ rgum âk trong nkra an pah kan hu\ch rnăk ach o kơt: Do\ng geh nău tam tơm prăk hu\ch rnăk ach o gay kơi pơk têh hvi tay âk ndơ do\ng ta nkual jêr jo\t; geh nău way trong kan ntuh kơl an ăp rnăk gay klaih rlău ach o; an [ư jăp ăp nău kan mô to\ng ăp nău lư n’hanh nkoch trêng…kơl ăp rnăk ach o lor nchrăp nsan hao klaih rlău ach o, rgop hu\ch đêt rnăk ach o ta n’gor./.

Nu^h nchih rblang: Điểu Thân

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng