Pơk uănh mông nar djăt: 6/7/2020

VOV4.Mnông-Nău geh xét nghiệm bâh Viện vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên nar naơ 5/7 an saơ, geh tay 9 nu^h ta Gia Lai ntưp đah nău ji ndâr pưm nko. Le\ rngôch rnoh aơ gu\ ta nkuăl Đăk Đoa n’hanh lah nu^h bên n’hanh gu\ dăch bâh oh bê 4 năm deh mhe kh^t yor nău ji ndâr pưm nko. Tâm 24 ntil nău ji geh njoăl bâh rnăk vâl n’hanh nu^h gu\ dăch jay bâh nu^h ji nđâr pưm nko bôk năp ta n’gor Gia Lai, r^ geh 9 nu^h le\ ntưp đah nău ji.

A[aơ, ăp nu^h aơ dôl geh gu\ êng gay ma ua\nh săm ta ngih dak têh n’gor Gia Lai n’hanh ngih dak si Nhi n’gor Gia Lai. Du\t âk le\ geh nău saơ duh săk du đê|. Kơt ne\, kơp tât kêng măng nar 5/7, ta Gia Lai le\ geh 10 nu^h ntưp nău ji ndâr pưm nko, tâm ne\ geh 1 hê nu^h kh^t  lah mon Vung deh năm 2016, gu\ ta [on Bông Hiot, xã Hải Yang, nkuăl Đăk Đoa le\ kh^t yor ntưp nău ji ndâr pưm nko, geh nău ji ta lam săk. A[aơ, ê ho\ g^t na nê| bâh ntơm ntưp. Nău du\t nkah, Vung le\ geh chuh dak si to\ng 3 nglaih Quinvaxem ( tâm ne\ geh vac xin njrăng nău ji ndâr pưm nko) tâm 1 năm bôk năp, n’hanh chuh nkah tay tal 4 rnôk 18 khay deh.

 

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng