Pơk uănh mông nar djăt: 18/1/2020

VOV4.Mnông: Đặc phái viên Hàn Quốc mpeh nău Triều Tiên, an gt^t Mỹ n’hanh Hàn Quốc le\ u\ch tâm rgop na nê| tâm ăp nău nchrăp kan bar dak mbra dơi geh [ư tâm let năp atay, tâm rnôk ăp rơh tâm nchră hạt nhân đah Mỹ n’hanh Triều Tiên dôl tu\p ta nău ko\ văk. Ntoh ngơi ta năp mpôl báo chí lôch geh rơh tâm nchră đah groi kruanh n’gâng kan nchră nău đah dak bah dih  Stephen Biegun ta Mỹ, đặc phái viên Hàn Quốc mpeh nău Triều Tiên Lee Do-hoon lah na nê| bâh ntơm a[aơ tât let năp, Hàn Quốc n’hanh Mỹ mbra leo [ư tay ăp rơh tâm nchră na nê| mpeh ăp nău tâm kơl bar dak.

Nu^h rblang: Thị Đoắt


NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng