Pơk uănh mông nar djăt: 8/7/2020


VOV4.M’nông – Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nar 7/7 le\ r[u\n so\ng dăng mbơh mpeh bôk nău “Nău [ư đăp mpăn n’hanh nău dơi kon nu^h” đah nău [ư tơm bah Kruanh N’gâng kan mât njrăng bri dak Đức Kramp-Karrenbauer. Ăp nu^h mbơh le\ kơp tay nu nău ntru\t n’hanh mât njrăng nău dơi kon nu^h tâm nău [ư đăp mpăn ta ăp phái bộ geh tât  nkre kuăl jă ăp dak n’hao tâm ton chính trị n’hanh nu^h an nău kan aơ. Âk dak tâm HĐBA lah rjăp ăp nău way bôk năp bah nău [ư đăp mpăn n’hanh [ư tơm ngih dak ntru\t n’hanh mât njrăng nău dơi kon nu^h; ăp nău đăp mpăn an uănh khlay mât njrăng ăp rmôt dơh geh khuch ta tâm lơh. Mpeh nău t^ng kỷ luật bah rmôt mât đăp mpăn, ăp dak n’hao khlay bah nău nt^m nti n’hanh groi nđôi rmôt mât đăp mpăn tâm nău [ư t^ng rjăp ăp nău ntru\nh geh tât nău dơi kon nu^h.

 

Nu^h rblang: Y Sưng Phê Ja

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng