Pơk uănh mông nar djăt: 25/5/2019

VOV4.M’nông: Ôi 24/5, ta nkual [on têh Đà Lạt, n’gor Lâm Đồng, Bộ Nông nghiệp n’hanh Phát triển Nông thôn le\ [ư tâm nchră an [ư đề án mât njrăng, rdâk tay n’hanh hun hao neh bri nkual Tây Nguyên jo\ jong lvang năm 2016- 2030.

T^ng lôch geh nău mbơh hôm neh bri năm 2018, le\ rngôch hvi neh bri bah ăp n’gor Tây Nguyên rlău 2.557.300ha, hao rlău 3.500ha rđ^l đah năm 2017, rnoh âk nku\m n’hâm bri lam nkual geh 46%. Rnoh âk tơ\ tih quy định mpeh mât njrăng n’hanh hun hao bri hu\ch rlău 800 tơ\, hvi neh bri geh khuch khat 255ha, hu\ch 92ha rd^l đah năm 2017.

Bol ma pah kan mât njrăng bri ta Tây Nguyên geh nău dơi du\t âk, yơn I ngăn nha hôm âk ntu\k duh hô đo\ng, ăp n’gor ân [ư geh nău tam trong mât njrăng bri, nkre rgum lam tơm soan nkra rmal le\ ăp rơh mu^h kăl n’hang bri./.

Nu^h nchih rblang: Điểu Thân

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng