Pơk uănh mông nar djăt: 22/9/2020

   VOV4.M’nông: A[aơ ăp nar, nkual [on têh Đà Lạt, n’gor Lâm Đồng rgum n’hanh et lêk r^ng 250 tấn ndo\k. Tă bah nhih máy nkret ndo\k mô dăng,  ntu\k bun ndo\k Cam Ly ơm ho\ geh nt^l mpông yor n’hôl ôm n’hanh ho\ bêng, a[aơ ân mbrôn săk pơk tay mpông dơn ndo\k bôr. Geh ma nău n’hôl djơh ôm bah nkual [on têh pâl nđaih Đà Lạt lah nsum, nkual bun ndo\k Cam Ly lah êng nar lơn ma hô n’hanh jêr mât kân.

            Rdâk njêng ta nkual neh 28ha ta xã Xuân Trường, ngai đah nklang nkual [on têh Đà Lạt nklăp 20km, Nhih máy nkret njêng ndo\k bah Công ty TNHH Môi trường Năng lượng xanh n’glăp kan ntơm bah khay 5/2015, rgâl an ntu\k nkhu\t ndo\k Cam Ly ho\ bêng. Ndr^ yơn, ntơm bah rnôk lăp dơn kan, nhih máy dja ho\ ntoh âk nău khoah kơt: Công nghệ mât do\ng ho\ khuch ơm, way geh khuch, rnoh ndo\k nju\n lăp mô dơi nkret lêk le\ [ư bưm ôm…Kêng du\t lah nău nkret ndo\k bah nkual [on têh Đà Lạt tu\p tâm trong du\t. T^ng wa Cao Văn Cho, Giám đốc Công ty TNHH Môi trường Năng lượng xanh, geh âk nkô| jêng tât nău dja yơn lơn âk lah tă bah rnoh khlay nkret ndo\k ma n’gor trok an doanh nghiệp du\t thuk.

            “Năm 2015 n’glăp do\ng ngăn, rnôk nê nơh rnoh khlay nkret lêk ndo\k 129.500 prăk/ tấn ndo\k. Ta ntu\k êng bôr lêk ndo\k kơt ta Cam Ly rnoh khlay ho\ 136.000đ/tấn, hôm gâp nkret lêk ma máy móc ma trok thuk kơt nê jêng mô geh sa, mô dơi nchuăt do\ng kan. Tât năm 2017, UBND n’gor an gâp rnoh khlay lah 336.000đ/tấn yơn gâp dơn u\ch jao tay an Prăk nkrem ntuh kơl hun hao Lâm Đồng dơm. Nhih pah kan dja ho\ sơch 2 tơm nu^h ntuh kơl mhe yơn mô geh nău dơi [ư, khân păng mô dơi [ư jêng khân păng du, ri gâp mơ dơn tay nhih máy dja đah a[aơ 2 khay. Mpôl hên ntuh kơl tay n’hanh dôl ôp kuăl tâm rgop tâm boh ndrel [ư gay nsrôih nkret lêk ndo\k mhâm [ư an ntu\k gu\ rêh kloh ue\h”.

            A[aơ nhih máy nchuăt do\ng n’gul wah nklăp 40% rnoh dăng weh [ư dơm, ăp nar dơn nkret 80 tấn ndo\k, âk mô ho\ tât 1/3 le\ rngôch rnoh ndo\k jăng bah Đà Lạt. Nău dja tâm ban đah nău 170 tấn ndo\k hôm [a [a\ ân rsu\n tât ntu\k nkhu\t ndo\k Cam Ly, [ư ntu\k gu\ rêh ta aơ lơn ma djơh ôm hô n’hanh mô dơi mât njrăng. Tâm ăp năm dăch aơ, ntu\k nkhu\t ndo\k Cam Ly ho\ âk tơ\ geh pling rlâm rnôk geh mih têh, bôr ndâp âk neh tuch tăm bah nu^h [on lan. Bol ma kơt nê|, t^ng wa Huỳnh Ngọc Hải, Giám đốc Sở Tài nguyên n’hanh Môi trường n’gor Lâm Đồng, nău ntu\k bun ndo\k Cam Ly moh rnôk nt^l mpông lah nsing tâm rnôk nău kan bah Nhih máy nkret lêk ndo\k xã Xuân Trường.

            “Ntu\k nkhu\t  ndo\k Cam Ly gu\ tâm nkual [ô djơh hêng hô ma Thủ tướng Chính phủ ho\ đă nt^l mpông ntu\k nkhu\t bun ndo\k. N’gor Lâm Đồng ho\ tâm pă prăk n’hanh ho\ rdâk njêng trong nchrăp gay [ư nt^l mpông ntu\k nkhu\t ndo\k. Yơn lah, tă bah a[aơ nău ntuh kơl bah Nhih máy dja mô ho\ lôch jêh jêng ndo\k rdeng tay tât ntu\k nkhu\t ndo\k Cam Ly. A[aơ nkô| nău du\t jêr jo\t hôm lah nu^h ntuh kơl tă bah ăp nkô| nău nơm, rnôk ma ntuh kơl đăp mpăn dơi ndrăng  khân păng nơm ri nău ntuh kơl mbra [ư lôch jêh t^ng đăng ký bôk năp, rnôk nê ăp nău nkra lơh bah ndo\k mbra dơi [ư tay kơt ơm”.

            Doanh nghiệp an lah rnoh khlay nkra lêk ndo\k n’gor trok du\t thuk [ư nhih máy lơn ma nchuăt do\ng lơn ma roh huach, hôm nhih pah kan dơi kan ri nduih tă bah ndrăng doanh nghiệp nơm mô ho\ [ư lôch jêh ăp to\ng ntuh kơl nhih máy. Mô g^t moh rnôk tât Đà Lạt mơ dơi nkra bah ndo\k a[aơ. Yơn bol ma nău nkra bah [ô djơh ndo\k bah Đà Lạt kơt nău Giám đốc Sở Tài nguyên n’hanh Môi trường n’gor Lâm Đồng, ri le\ rngôch ăp nău nsrôih nê lah trong nkra gay ma njâm dơm. T^ng Bộ trưởng Bộ Tài nguyên n’hanh Môi trường Trần Hồng Hà, mpeh jo\ jong, Lâm Đồng ân geh ăp trong nkra tâm di n’hanh geh nău tam lơn gay mât kân lhăt le\ rngôch rnôk nkra lêk ndo\k.

            “Đà Lạt lah du nkual [on têh pâl nđaih têh ri ndo\k dôl lah nkô| nău du\t n’hâm jăch ndăn tâm rnôk nê he mô ho\ geh du nău dăp rgum, ntuh kơl du trong ăp to\ng rêng. Aơ lah joi du trong nkra dôl mpet jâk têh an Lâm Đồng. Nău ntuh kơl nhih máy dja lah du trong manh nkra dơm, yor kuăl lah công nghệ su ndo\k yơn ma công nghệ dja mô ho\ uănh năl kơp dơn di. Đah Đà Lạt, tâm let năp tay ân sơch trong leo [ư mât uănh le\ rngôch ăp rêng nchuăn rdeng n’hanh geh ăp rêng [ư tâm di gay nkra bah. Mpôl hên mbra ndơ\ luh du\t âk trong nkra, tâm nê geh ăp trong nkra tâm di ho\ jêng nău way nchâp đă tâm Luật mât njrăng ntu\k gu\ rêh 2020 rgâl nkra let năp tay”.

            Lah mô ngăch dăp rgum n’hanh ntuh kơl du trong ăp to\ng rêng nkô| nău nkra lêk bah ndo\k, Đà Lạt- Lâm Đồng jêr ma mât dơi rup gui nkual [on têh rbăn kao./.

Nu^h rblang: Điểu Thân

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương