Pơk uănh mông nar djăt: 29/1/2020

 

VOV4.M’nông Knơm tâm rgop nkra njêng, ton rwa\t ndơ cà phê t^ng ntrong kan Hợp tác xã ndoh ndơ lo\ mir, kônh wa rnoi Jarai ta xă Ia Mơ Nông, nkuăl Chư Pah, n’gor Gia Lai, le\ geh nău rêh wa\ng sa đăp mpăn. Trong [ư aơ hôm kơl kônh wa n’hu\ch ăp nău khuch rnôk rnoh khlay ndơ lo\ mir jur thuk kơt trôk nar lơh. Wơt rhơn năm mhe 2020, nu^h Jarai ta Ia Mơ Nông dôl rhơn lăp tâm yan tuch tăm mhe, an nău rêh nar lơ hơm răm.

Knơm tâm rgop nkra njêng, thôn [on mhe [on Kép 1 nar lơ rgâl ue\h

 

Tâm jay têh ue\h, răm m’ak đah to\ng ăp ndơ do\ng, wa Rơ Châm Punh, ta [on Kép 1, xă Ia Mơ Nông, rhơn: âk năm dăch aơ wa\ng sa rnăk wâl đăp mpăn, nău geh mô hu\ch t^ng rnoh khlay ndơ lo\ mir mô lah trôk nar lơh. Ne\ lah knơm nău tuch tăm, mât rong t^ng khoa học kỹ thuật: 7 sào ba lo\ an to\ng ndơ sa le\ năm, 4 mlâm ndrôk me deh ndrôk kon ndrel geh ăch mât chăm cà phê, n’hanh ngăn lah [ư t^ng tăm cà phê nâp nâl rnôk râng Hợp tác xã lo\ mir Ia Mơ Nông. Wa Rơ Châm Punh an g^t:

“Gâp râng hợp tác xã dơi nglăp trong ding to\ dak du\t mhe, to\ đah trong krih dak mih bah tơm cà phê. Trong [ư aơ ntêm nkrem dak, ntêm nkrem nar pah kan, kơl an rnăk wâl n’hanh săk nơm ru lơn. Trong to\ dak t^ng trong [ư aơ dơh, du tơ\ nglăp to\ le\ 200 tơm cà phê, tâm 1000 tơm ri knu’ng 5 tơ\ trơn nglăp dơm. T^ng trong nt^m ri du tơ\ nglăp to\ tâm 7 mông. Hôm pe\ grăp cà phê djôt tăch ri hợp tác xã ton rwa\t ndơ, kônh wa mô rvê mpeh tăch n’hanh hăn joi ntu\k tăch tay”.

Jay nhih bah nu^h Jarai [on Kép 1

T^ng wa Rơ Châm Uenh, kruanh thôn Kép 1, yan way aơ du\t âk rnoh neh cà phê bah kônh wa le\ dơi to\ đah trong ding dak ntêm nkrem. Nău mât chăm cà phê t^ng rjăp trong nt^m gay đăp mpăn săk geh, ue\h kah. Wa Rơ Châm Uenh an g^t, bah rnôk râng hợp tác xã lo\ mir, kônh wa mô hôm rvê nău phân poh, dak si… ăp rơh mât chăm, mô rvê geh nu^h rwa\t nsâm khlay yan pe\. Đê| đo\ng, rnoh tăch cà phê bah kônh wa âk lơn nkôp đah rnoh khlay ntu\k rwa\t:

“Êng [on Kép 1 mpôl hên, râng hợp tác xã Ia Mơ Nông lah 32 nu^h. Khân pơng nglăp ding to\ cà phê hoch êng gay đăp mpăn ntêm nkrem dak n’hanh rchăng n’gang trôk nar rnôk mô to\ng dak. 2 lah phân poh, do\ng dak si tu ndrung khân pơng nt^m na nê|. Nu^h [on lan mô to\ng phân ri hăn manh phân bah HTX tât yan pe\ cà phê djôt trok prăk phân, dak si tu ndru\ng”.

Ntrong kan tâm rgop nkra njêng, tăch ndơ cà phê đah ăp rnăk đah HTX Ia Mơ Nông dơi [ư bah năm 2017. Wa Lê Văn Thanh, Kruanh HTX nkra njêng-tăch rgâl-nu nău-pâl nđaih-lo\ mir Ia Mơ Nông, an g^t, nău u\ch tâm rgop lah nkual tăm cà phê đăp mpăn, geh tu tơm ndơ nkra njêng, bah ne\ n’hao rnoh khlay ndơ cà phê. Bah meng nău ntop kơl prăk ntuh kơl phân poh, dak si tu ndru\ng… mô geh prăk kon, HTX hôm ntop kơl măy mo\k, nt^m kỹ thuật, [ư rwa\t ndơ lo\ mir bah nu^h [on lan.


Nu^h [on lan tâm rgâl mpeh trong săch dak si mât chăm tơm tăm

Trong [ư tâm di đah nu^h rnoi mpôl đêt, jêng rnoh rnăk dăn râng tâm rgop nkra njêng đah hợp tác xã nar lơ hao. Mhe rlău 2 năm, HTX Ia Mơ Nông le\ 3 tơ\ rgâl ndôp, rnoh prăk bôk năp geh 500 rkeh prăk, a[aơ le\ hao 6 rmen prăk. Rnoh rnăk râng tâm rgop nkra jêng cà phê le\ rlău 600 rnăk, [ư jêng 6 rmôt nkra njêng, pơk hvi rlău 4 xă bah Ia Mơ Nông tât Ia Ka, Ia Nhin n’hanh nkuăl têh Ia Kly

Wa Lê Văn Thanh an g^t, hăn ndrel đah nău nta geh ndơ tăm cà phê nâp nâl, HTX Ia Mơ Nông dôl pơk trong hun hao an ăp ntil tơm tăm êng, kơl nu^h [on lan mât ue\h mpeh neh ntu, geh tay nău geh tâm năm rgâl yor kâp knơm yan pe\ cà phê. Năm mhe rlău, HTX le\ tâm rgop đah kônh wa tăm srah 5.000 tơm mãng cầu mô geh grăp, nt^m trong kỹ thuật t^ng di VietGAP n’hanh ton rwa\t ndơ:

“An m^n njêng gay kơl nu^h [on lan geh ndơ đah trong tăm srah, bôl mô geh âk yơn an geh [a [ơ ri nu^h [on lan mơ dơi đăp mpăn, mô knu\ng nsing tâm ăp tơm cà phê ri jêr đo\ng. He dôl [ư t^ng trong ne\, lah ntuh kơl an du đêt rnăk tăm tơm sa play, nt^m trong tơm tăm n’hanh ton rwa\t ndơ. N’hanh nău nkual lo\ 1 yan bah kônh wa, tâm yan aơ dăch ngăn kơt neh jăng dơm, ri he an mbơh [ư tăm tơm đêt nar, ăp ntil tơm u\ch đêt dak, gay rgâl nău rêh an kônh wa.

Nhih pah kan Hợp tác xã Ia Mơ Nông

 

Knơm nău [ư nkra njêng tâm di đah nkual rnoi mpôl đêt, HTX Ia Mơ Nông le\ dơi joi nău kơl bah ăp bôk nău kan nău nchrăp bah ngih dak. A[aơ nău nchrăp [ư rgâl lo\ mir nâp nâl ta Việt Nam (yor Ngân hàng lam ntu\r neh ntop kơl) dôl ntop kan HTX ntuh kơl trong dak to\ ntêm nkrem krih dak mih ta tơm an rlău 300ha cà phê bah nu^h [on lan. UBND nkuăl Chư Pah mhe aơ le\ [ư nău nchrăp hun hao nkra njêng tâm rgop t^ng rgum nău khlay ndrel đah tăch ndơ cà phê tâm bôk nău kan r[o\ng t^ng lam dak mpeh ndâk njêng thôn [on mhe, jao an HTX Ia Mơ Nông [ư, gay ngăn ngên hăn lor tâm nău kơl nu^h [on lan n’hao săk rnglăy nkra njêng. Năm mhe aơ, đah nău ntop kơl bah Ngih dak n’hanh trêng lam hvi nău nsrôih bah ntrong kan tâm rgop, hợp tác xã nkra njêng, tăch ndơ lo\ mir, nău rêh bah nu^h [on lan rnoi mpôl đêt ntu\k aơ mbra nar lơ hơm răm lơn.

 

Nu^h rblang: Y Sưng Phê Ja

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng