Pơk uănh mông nar djăt: 29/1/2020

    VOV4.M’nông: Năm mhe ho\ khuh n’gôr, nar Tết Canh Tý ho\ dăch tât. Ta lam ăp [on lan Tây Nguyên, kônh wa du\t ko\ kol đah nău kan kêng du\t năm, mpôih kuaih, nkra nhih jay, mpông mpêr. N’gâng kan ta ntu\k an nău uănh khlay mât chăm ăp rnăk jêr jo\t, rnăk dơi kơl wơt Tết njôm wa\r, răm m[ak. Ăp nar kêng du\t năm, rmôt phóng viên Radio nău ngơi Việt Nam ta Tây Nguyên ho\ nchih nkah tay nău khuh n’gôr dja.

 

            Lơn ma dăch kêng Tết, pah kan jan sa mir ba n’hanh nchrăp wơt Tết bah nu^h [on lan Đăk Rao Nhỏ, xã Pô Kô, nkuâl Đăk Tô lơn ma ndăn ngăch. Gay geh du nar Tết rhơn m[ak, hơm răm, 175 rnăk tâm [on mô geh nu^h tâm ntru\t đă nsrôih [ư lôch jêh êng le\ rngôch nău kan mir ba bah he nơm hôm rluh rla. Ndrel đah nê ăp rnăk ndăn mpôih kuaih, nkra ue\h tay nhih jay. Nô A Đằng, du hê nu^h [on lan tâm [on an g^t, ăp rnăk tâm [on le\ d^ng nu^h nchrăp ăp to\ng ue\h da dê gay rhơn nchrăp wơt Tết n’hanh mbah rhơn năm mhe:

            “Lôch rnôk klêh rek ndơ tuch tăm, rnăk gâp n’hanh kônh wa tâm [on ntêm an đêt prăk gay rvăt năp nchrăp wơt Tết da dê. Bah năp Tết nklăp 2 pơh ăp rnăk tâm [on [ư n’gon ndrănh yăng nchrăp ngêt tâm nar Tết đo\ng. ăp rnăk geh oi ndơ ri kik, djăr, poăch su\r gay sa tâm rnôk Tết n’hanh jă kônh wa băl mpôl oh. Ăp rnăk wa\ng sa hôm jêr jo\t ri geh bánh kẹo đo\ng. Nchrăp ndơ ngêt sa tâm rnôk Tết geh rnăk hôm roh âk mông nar joi geh ăp ndơ sa way ơm đo\ng, kơt nku\r djêl, đe kraih, ka dak me. Măng giao thừa ăp nu^h mbra rhơn Tết tâm rnăk wâl nơm. Nar mùng 1, mùng 2 kônh wa tâm khâl nsum. Tât nar mùng 3 bu ranh [on n’hanh kruanh thôn mbra [ư wơt Tết nsum ta jay rgum [on. Rnăk I geh ndrănh yăng ri ndjôt ndrănh yăng, geh ndơ sa ri ndjôt ndơ sa tât jay rot mbah rhơn nsum wơt năm mhe du\t m[ak”./.

 

            Kônh wa rnoi K’Ho, ta [on Ha Oai, xã Tu Tra, nkuăl Đơn Dương, n’gor Lâm Đồng ko\ dôl ma nchrăp ăp nau kan gay ma vơt tết. Ăp rnăk vâl ndrel tâm rep kloh ngih vâl, trong [on, nkra ueh tay ngih vâl ân kloh ueh. Êp ăp nau kan ân jêh lôch nau kan tâm mir ri kônh wa ko\ rvăt năp ăp ntil ndơ gay ma sa tết ân rnăk vâl. Nô K’Moi, nu\ih [on lan tâm Thôn, nkoch:

            ‘ Ti\ng nau vay kăl e bah kônh wa ri mô geh sa tết lơ tâm dâng ôh, yơn rlau 10 năm ma aơ ri kônh wa ko\ rhơn năm mhe. Ăp rnăk vâl nchrăp djăr, sur gay ma lôch năm ri bu gu\ch sa, rgum r[u\n rnăk vâl ndrel sa. Ndrel ma nê, rnôk hăn luh mir, lăp tâm bri ri kônh wa so\k pe\ tay byăp, djêl gay ma gâm sa kơt ăp ndơ sa bah ơm gay ma jă kônh wa [on lan tâm thôn đo\ng rnôk tết tât”./.

 

            Kônh wa [on Rđe ta Dak Lak khuh n’gôr nchrăp wơt Tết Canh Tý 2020 đah a[aơ bar pe nar tât n’gul khay đo\ng. Bol mô [ư ăp nău way kơt rnoi nu^h êng [a [a\, yơn nu^h Rđe jut rao nhih jay, rvăt năp lăp nsum khuh n’gôr Tết bah neh dak đo\ng. Amí Chiến (H’Nguyên Mlô)- Buôn Sú, Ea Hồ, nkuâl Krông Năng, n’gor Dak Lak an g^t:

            “Nchrăp wơt Tết bah nu^h [on lan a[aơ du\t êng rđ^l đah kăl e. Kăl e nơh kơt lah mô geh leo [ư ngêt sa. A[aơ ho\ kơt t^ng oh nô yăn kơt nklâm bánh tết, gu\ch su\r jă ngêt sa đo\ng, jut rao mpôih klaih kloh ue\h nhih jay gay wơt tết. ăp rnăk nu^h Rđe ta aơ kơt ăp nău ue\h bah oh nô nu^h yăn tâm rnôk wơt năm mhe”./.

 

            Ăp nau rgâl tâm nau rêh tâm lam [on lan ko\ [ư kônh wa rhơn nchrăp vơt tết vay ơm bah rnoi mpôl. Đại tá Đinh Bếch, rnoi Banar, tă lah Rđau kan Tahen nkuăl Kbang ndrel nkuăl Mang Yang, n’gor Gia Lai. Jêh rnôk rlu ranh, râng rlau 2 jrâu nti\m nti [ư Bí thư chi bộ Tổ dân phố 10, nkuăl têh Kbang, păng mro nsôih gay rgop nau hun hao văng sa, rêh jêng tâm nkuăl [on lan, ngăn lah tâm nau ndâk njêng [on lan mhe. Nau rgâl mhe bah ăp [on lan geh wa nkoch kloh ti\ng ăp năm:

            ‘ N’gor Gai Lai lah nsum, nkuăl Kbang ho\ geh âk nau rgâl mhe, hun hao âk ngăn. Rnơm nau kơl an bah Đảng, ngih dak ma kônh wa ho\ geh tăm cà phê, cao su ueh ngăn, kơl an nau rêh bah kônh wa nar lơn đăp mpăn. Mpơl saơ nau rgâl kơt nê ri gâp rhơn ngăn”./.

 

            N’gâng kan xã Ia Krêl, nkuâl Đức Cơ, n’gor Gia Lai dôl ndăn rgum mât chăm tết an nu^h [on lan, lơn lah ăp rnăk ach o. xã ho\ rgop geh bơi 100 rkeh prăk bah ăp doanh nghiệp gu\ kan ta nkuâl gay rvăt phe, boh, n’hanh bánh, kẹo…[ư nklâm ndơ tết. wa Rơ Mah Chắt, Groi Bí thư Đảng uỷ xã Ia Krêl, nkuâl Đức Cơ, n’gor Gia Lai an g^t:

            “Nchrăp wơt Tết, nkuâl, xã ho\ rgum ăp n’gâng kan, nsum mpôl, ăp doanh nghiệp gay nchrăp ăp nklâm ndơ njoăl tât kônh wa geh nău rêh jêr jo\t, rnăk dơi kơl. Nkhêp geh năm mhe, ntơh măt đảng bộ, n’gâng kan xã mbah rhơn kônh wa ta ăp [on lan n’hâm soan ngăch lăng, tâm rnglăp gay rdâk njêng [on lan ndro\ng ue\h”./.

 

            Ia Dom lah xã nkuăl n’har bri bah nkuăl Đức Cơ n’gor Gia Lai. Lam xã geh rlau 1.600 rnăk [on lan, tâm nê geh rlau 40% lah kônh wa nu\ih rnoi mpôl đê|. Nau rêh bah nu\ih [on lan tâm xã ăp nhoat geh n’hao prêh yơn hôm du đê| [on lan, ngăn lah nu\ih tâm xã hôm âk nau jêr jo\t, nau rêh ê geh ueh. Đảng bộ, n’gâng kan bah xã dôl rgum ntru\nh ăp nau kan gay kơl an kônh wa tâm xã geh du năm sa tết ueh m’ak, rhơn răm, ngăn lah mât chăm ân rnăk ach o, rnăk geh dơi kơl. Wa Rơ Châm Tiu, Kruanh MTTQ xã Ia Dom, nkuăl Đức Cơ, n’gor Gia Lai, ngơi:

            ‘Nchrăp vơt tết. xã ho\ ndâk ăp ntu\k kan gay ma kơl mât chăm tết ân kônh wa tâm ăp [on lan. Ăp rmôt kan bah xã tât ăp rnăk ăp thôn gay am pă nklâm ndơ ân kônh wa geh nau rêh rnăk vâl jêr jo\t, rnăk geh nau kơl an cách mạng. Phung hên nsôih ân kônh wa geh sa tết răm ueh. Di rnôk năm mhe, gâp rhơn tât kônh wa [on lan geh n’hâm soan, pah kan jan sa geh jêng, tâm rnglapư gay ma ndâk njêng [on lan sâm geh”./.

 

            Râng bôk nău kan “Tết njôm wa\r năm mhe Canh Tý 2020” tă bah Liên đoàn Lao động n’gor Kon Tum [ư geh 250 đoàn viên công đoàn geh nău rêh jêr jo\t. ndrel đah djăt uănh ăp nău njroh mprơ mbah rhơn năm mhe 2020, ăp đoàn viên công đoàn dơi Liên đoàn Lao động n’gor Kon Tum pă nklâm ndơ Tết, ăp nklâm ndơ rnoh khlay 500 rbăn prăk. Ta bôk nău kan, Liên đoàn Lao động n’gor Kon Tum ndơ\ si [u\t n’glêh an ntop kơl mon mhe 11 mblâm jay n’hanh nkra 2 mblâm jay n’hu\t răm công đoàn đah le\ rngôch rnoh prăk 585 rkeh prăk. Nô Dương Văn Phước, tâl bar râng Bôk nău kan Tết njôm wa\r, rngot lah:

            “Êng săk gâp nơm năm aơ lah năm tâl bar sa Tết njôm wa\r. Gâp dăn lah ue\h ăp gưl kruanh rđău kan, Liên đoàn Lao động n’gor Kon Tum [ư Tết njôm wa\r gâp saơ du\t răm m[ak an ăp công nhân mpôl hên tâm nău rêh jêr jo\t. Gâp saơ Tết dja du\t răm m[ak n’hanh rhơn răm an ăp rnăk wâl mpôl hên”./.

Nu^h nchih rblang: Điểu Thân

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng