Pơk uănh mông nar djăt: 6/7/2020

 

 

VOV4.Mnông- Pah kan đah mpôl pah kan bâh n’gâng kan kế hoạch n’hanh đầu tư ta ôi nar naơ 5/7, nu^h leo kan n’gor Quảng Nam dăn đă âk ntrong kan njêng tay nău wa\ng sa, doh rkaih  nău ko\ văk tâm nău ntuh kơl kan nsum, pă dăp rnoh prăk tâm di đah tâm rgop trong hăn ndơ do\ng nsum. Ta rơh pah kan, kruanh n’gâng kan kế hoạch n’hanh đầu tư Nguyễn Chí Dũng tâm ban nău u\ch đah ntrong mpo\ng kan bâh n’gor Quảng Nam mpeh ntuh kơl [ư tach ndeh păr Chu Lai rlău ma rnoh tơm prăk ngih dak pă an. Kruanh n’gâng kan Nguyễn Chí Dũng nkah đă, an geh ua\nh năl tach ndeh păr Chu Lai geh nău dơi êng ma âk tach ndeh păr têh bâh lam dak mô dơi geh, lah ntu\k nklang mpeh nău nkra mhe, ndơ\ ndơ ntru\p do\ng an ndeh păr, ndơ do\ng bâh ăp hãng hàng không tâm nkual n’hanh lam ntur neh. Nu^h leo kan n’gâng kan kế hoạch n’hanh đầu tư kơl âk an nău ntru\nh kan bâh Quảng Nam rdâk njêng ngih nti nti nău kan gâl nkual t^ng nău mpo\ng lam ntur neh đah rnoh prăk manh ODA, an lor ăp nău nchrăp kan mhe tâm rgop trong hăn têh Đà Nẵng-Quảng Nam jur ta dak lêng.

 

 

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng