Pơk uănh mông nar djăt: 24/6/2019

VOV4.Mnông –  Jêh 8 năm mbơh [ư bôk nău kan r[o\ng t^ng lam dak ndâk njêng thôn [on mhe, tât a[aơ, lam n’gor Kon Tum geh 18 xă tâm di thôn [on mhe. Năm tât, n’gor rgum ntop kơl hun hao nkra njêng, n’hao nău geh an nu\ih [on lan; ntrôl dăng rgâl mhe ntrong kan hợp tác xã mhe; mbơh [ư tâm ban, săk rnglăy Bôk nău kan kan du xă du ndơ [ư (OCOP) gay [ư jêng ăp ndơ khlay ta du thôn, du xă. Tă bah ne\ rgop mât n’hanh n’hao ueh ăp rnoh ndơ [ư an ăp xă le\ dơi kơp dơn tâm di thôn [on mhe.

 

 

Nu\ih rblang: Y Sưng Phê Ja

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng