Pơk uănh mông nar djăt: 22/9/2020

VOV4.M’nông: Ta n’gor Kon Tum tâm ăp nar dja, n’gâng kan ta ntu\k [ư sa nkra, pâng nchih, n’glăp do\ng âk ndơ [ư geh nkô| khlay mbah rhơn Đại hội đại biểu Đảng bộ n’gor tâl XVI, năm kan 2020- 2025 [ư ntơm bah nar 22 tât 25 khay 9 tât.

Ôi 21/9, ta xã Đăk Blà, UBND nkual [on têh Kon Tum n’hanh Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn ta n’gor Kon Tum [ư sa nkra “Ndơ [ư an ma nđ^r ue\h let năp tay- ntop geh tơm si ntop geh tay tơm nău rêh” ndơ [ư geh le\ rngôch tơm prăk ntuh kơl bơi 300 rkeh prăk gay kơi nkra ue\h tay trong Quốc lộ 24 gâl hăn rlău nkual [on têh Kon Tum. Ndơ [ư tăm lôch 340 tơm kao si ndrel n’gâng, ndrơng hung dơi tăm ta mbor trong hăn gay ns^t tay nđ^r ue\h măt uănh an trong hăn. Bah năp nê UBND n’gor Kon Tum ho\ [ư pâng nchih mbah rhơn Đại hội đại biểu Đảng bộ n’gor tâl XVI đah 7 ntu\k ndơ [ư khlay./.

Nu^h rblang: Điểu Thân

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương