Pơk uănh mông nar djăt: 24/11/2020

VOV4.M’nông: Ôi 23/11, wa Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Kruanh ban Ban Dân vận Trung ương, ndrel Mpôl đại biểu Quốc hội n’gor Lâm Đồng [ư Tâm nchră mâp cử tri lah cán bộ, công chức, viên chức bah nkual [on têh Đà Lạt (n’gor Lâm Đồng) lôch rơh hop tâl 10, Quốc hội khóa XIV. Ta rơh mâp, wa Trương Thị Mai nchih nkah ăp nău rgop bah ăp cử tri, nkre rblang ăp nău ôp mpeh nău ntơm njêng nău kan bah druh ndăm, trong kơl bah Chính phủ mpeh rdâk njêng nău kan tuch tăm, [on lan kan lo\ mir; trong do\ng cán bộ nu^h rnoi mpôl đê|, hun hao tuch tăm nkre đah do\ng công nghệ mhe; rdâk njêng ntu\k ntô ndơ do\ng hun hao tuch tăm. Wa Trương Thị Mai nkoch tay ăp trong r[o\ng mpeh hun hao wa\ng sa- rêh jêng kon nu^h đah 3 rnoh tât n’hanh 3 nău dơi ndal bah Đảng n’hanh Ngih dak tâm let năp tay; ăp trong nkra mpeh ranh rnoh nu^h bah Việt Nam; hun hao Cách mạng công nghiệp 4.0.

Nu^h rblang: Điểu Thân

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương