Pơk uănh mông nar djăt: 27/1/2021

          VOV4.Mnông – Nar 26/1, wa Đặng Trí Dũng-Groi kruanh UBND n’gor Lâm Đồng le\ leo mpôl hăn khâl, mbah rhơn tết n’hanh an ndơ 3 ntu\k kan ta 2 nkuăl Đạ Tẻh n’hanh Bảo Lâm lah: Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đạ Tẻh, Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bảo Lâm, Công ty TNHH MTV Nhôm Lâm Đồng. Năm bah năp, Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đạ Tẻh le\ nsrôih pah kan mât njrăng bri n’hanh rchăng n’gang u\nh sa. Le\ 3 rnoh an [ư mpeh rnoh tơ\, rnoh neh bri [ư tih, rnoh si so\k kăl mô tâm di nău way hu\ch da dê n’hanh dơi nking n’gang. Ntu\k kan le\ tăm geh 100ha bri; mât chăm rlău 200ha bri tăm ăp năm bah năp. {ư so\k kăl si bri tăm ăp ntil geh bơi 2.500 mét khối. ns^t geh rlău 15,5 rmen prăk. Di rơh aơ, Groi kruanh UBND n’gor Lâm Đồng le\ an ndơ n’hanh mbah rhơn ăp ntu\k kan năm mhe dơi geh âk nău lôch ue\h mha, nkra njêng hăn ndrel đah mât njrăng ntu\k ntô gu\ rêh, nsrôih mât njrăng n’hanhg hun hao bri, njrăng n’gang u\nh sa bri rnôk yan way dôl gu\ bah năp duh phang hô.

 

          Nu^h rblang: Y Sưng Phê Ja

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương