Pơk uănh mông nar djăt: 20/3/2019

VOV4.M’nông: Tâm rnôk hăn khâl pah klan ta ăp n’gor Nam trung bộ n’hanh Tây Nguyên, kêng măng 19/3, Kruanh Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân ndrel mpôl pah kan bah Quốc hội pah kan đah kruanh rđău kan tỉnh uỷ Gia Lai. Nchih nkah ăp nău dơi geh ma đảng n’hanh [on lan Gia Lai t^ng [ư tâm bah ri aơ, Kruanh Quốc hội lah rjăp, n’gor ân geh trong r[o\ng tơm, ntuh kơl t^ng [ư ntơm bah nău du\t jêr kơt: t^ng [ư jăp pah kan rdâk njêng [on lan mhe; wa\ch rgum ntuh kơl âk lơn đo\ng ăp tơm ndơ ntuh kơl; n’hao âk ndơ geh [ư tuch tăm gay tăch n’gluh…nkra n’gu tơm nău n’hao nău rêh bah nu^h [on lan, hăn tât jut jăng, hu\ch ach o n’hanh hun hao jo\ jong. Kruanh Quốc hội dăn đă kruanh rđău kan ăp gưl ta n’gor Gia Lai ân djăt nău rgop bah nu^h [on lan, hăn uănh r[ah g^t nău lư, mô an geh ăp chông u\nh jê| [oh hit jêng têh./.

Nu^h nchih rblang: Điểu Thân

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng