Pơk uănh mông nar djăt: 10/7/2020

VOV4.M’nông – Ôi 9/7, ta Dak Nông ntơm [ư rơh r[u\n tal 10, HĐND khoá 3, năm kan 2016-2020. Kruanh Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân n’hanh Mpôl đại biểu gưl prêh bah Quốc hội râng ntơm [ư. Ntoh ngơi ta aơ, Kruanh Quốc hội lah rjăp, du hê đại biểu HĐND an dăch đêp [on lan, ndrel [on lan lơn gay djăt nău rgop, nău nkoch, mpo\ng u\ch tâm di bah nu^h [on lan, [ư ue\h nău tơm bah đại biểu [on lan săch.

Kruanh Quốc hội râng r[u\n HĐND Dak Nông

 

Gay [ư ue\t du\t n’hâm ăp săk rnglăi, nău le\ dơi geh, Kruanh Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đă ăp gưl uỷ đảng, n’gâng kan [on lan Dak Nông rgum mât ue\h soan dăng tâm rnglăp, m^n lor, rklă [ư mhe g^t nu nău ue\h, [ư ue\h nău geh, têh dăng bah [on lan bah dâng Tây Nguyên. Di rơh aơ, Kruanh Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân mbah rhơn n’gor Dak Nông dơi UNESCO kơp dơn Công viên Địa chất Dak Nông lah Công viên địa chất lam ntu\r neh.

Kruanh Quốc hội râng r[u\n HĐND Dak Nông

 

Rơh r[u\n tal 10 bah HĐND n’gor Dak Nông mbra [ư tâm 2 nar uănh m^n tay săk rnglăi [ư t^ng trong nchrăp hun hao wa\ng sa-rêh jêng năm 2019; nu nău hun hao wa\ng sa-rêh jêng, rnă njrăng bri dak 6 khay bôk năm n’hanh nău kan 6 khay du\t năm; mbơh an ăp nghị quyết mpeh trong kan cán bộ, ôp n’hanh ơh nău ôp ta rơh r[u\n ndrel ăp nkô| nău khlay êng.

 

Nu^h rblang: Y Sưng Phê Ja

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng