Pơk uănh mông nar djăt: 23/1/2019

            VOV4.Mnông: Di rơh vơt năm mhe, ta ntu\k kan Quốc hội, kruanh Quốc hội tâm mâp ăp nu^h văn nghệ sỹ ntoh lư. Ta rơh tâm mâp, ndơn kan an ăp ntrong kan văn học, nghệ thuật le\ tâm ngơi, mbơh nău đah kruanh Quốc hội mpeh ăp nău dơh nơih, jêr jo\t tâm ntrong kan ma nơm dôl pah kan. Mpơl nău u\ch rhơn rnê ăp nu^h văn nghệ sỹ le\ geh nău tâm rgop têh dăng tâm nău rêh nău m^n, kruanh Quốc hội an lah, nău rêh mbra mô geh nău ueh n’hanh mô geh nău nđơr lah mô geh ăp nău nchih mpeh văn học nghệ thuật hăn ndrel. Kruanh Quốc hội rnê ăp nău nsrôih, nău tâm rgop bâh mpôl văn nghệ sỹ tâm ba năp nơh, mpơl nău nsrôih, nău dơn kan, nău blău, mô rlu n’hao nău kan, rlet rlău ăp nău jêr jo\t, o\ r’ah gay ma ntop kơl an [on lan, an n’gâng kan văn hoá bâh dak tơm jay n’hanh an kon nu^h ăp ntil tác phẩm geh nău khlăy, mpơl nău ueh êng bâh văn hoá Việt Nam, nkre lah, mbơh nkoch ueh ăp ntil tác phẩm geh nău khlăy, mpơl dơi nău ueh êng bâh văn hoá Việt Nam, nkre lah, mbơh nău rêh, ueh mêr, nău kan chính trị- wa\ng sa- văn hoá- rêh jêng bâh neh dak. Kruanh Quốc hội rhơn ăp văn nghệ sĩ geh âk nău m^n kan, geh âk tác phẩm nghệ thuật nkoch nău kan rơh rgâl mhe ueh di bâh neh dak, nkoch mbơh le\ ăp rup ueh bâh kon nu^h Việt Nam dôl nsrôih an nău têh dăng n’hanh hơm răm.

Nu^h rblang: Thị Đoắt

 

           

            

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng