Pơk uănh mông nar djăt: 25/10/2020

VOV4.M’nông: Ơm bah kăl I kăl e, ch^ng gong dơi uănh lah huêng tâm nău rêh văn hoá, uănh geh nău khlay bah [on lan ăp rnoi nu^h Tây Nguyên. Bah meng nău mât ndray ăp bor ch^ng gong mpêt khlay, gay rgop mât ndray n’hanh hun hao ăp rnoh khlay dja, ăp nu^h g^t blău ch^ng gong ta nkuâl Lạc Dương, n’gor Lâm Đồng ho\ mô rlu nsrôih trêng nti tay an rơh kơn mom ndăm bah kơi nău ch^ng gong, di nău tâm râp n’hanh mât ndray tay ăp nău ch^ng gong ơm kăl e.

Bu ranh [on Kra Jan Ha Liêng lah du hê nu^h blău ch^ng gong ta thôn 3, xã Đạ Sar, nkuâl Lạc Dương, n’gor Lâm Đồng. Ho\ bah âk năm rlău aơ, Bu ranh hôm nsrôih rgo\ jă kon său, rnoi deh keh na n’hanh kônh wa [on lan mât ndray tay văn hoá ch^ng gong đo\ng. Yor nê, lah du gâl huêng bah [on n’hanh lah drăp ndơ mpêt khlay bah u che ntlơi an tay. Bol ho\ lăp 90 năm deh, yor rvê đah nău mât nău nteh ch^ng gong an rơh kơn bah kơi tay, âk năm aơ, bu ranh [on Ha Liêng ho\ rgum du đêt druh ndăm tâm thôn, tâm xã gay trêng nti tay ch^ng gong an di nău tâm râp.

Nơm geh nt^m nti rah rơch bah [on lan, nău nteh ch^ng gong n’gloh ngai ho\ wăch rgum âk mpưm ăp druh ndăm tâm xã. Bol ma ăp nu^h tâm rmôt ch^ng gong le\ d^ng nuih mô ru kol đah âk nău kan mir ba hôm r^ng ăp khay du tơ\, rgum tay gay ndrel nti tu\r ch^ng goh gong da dê đo\ng. Ntơm bah nău trêng nti bah bu ranh [on Ha Liêng, âk druh ndăm tâm xã ho\ tu\r goh dơi ăp nău ch^ng gong bah rnoi nu^h he nơm.

Tât a[aơ, xã Đạ Sar, nkuâl Lạc Dương, n’gor Lâm Đồng ho\ njêng dơi rmôt ch^ng gong le\ rngôch 6 nu^h, way râng tu\r ch^ng goh gong tâm ăp nar khlay tă bah xã [ư. Aơ lah tơm ndơ rgo\ jă têh, ntroh n’gôr an rơh mom ndăm nsing nơm u\ch ro\ng, krêp dêh đah ch^ng gong. Bu ranh [on Ha Liêng mô mpôn dơi nău rhơn rnôk mom ndăm tâm thôn rhơn nđơr đah nău nt^m nti ch^ng gong tâm ban kơt kơt nti ăp ntil nău njroh mprơ way ơm bah [on lan nu^h K’Ho.

A[aơ, ta nkuâl Lạc Dương, n’gor Lâm Đồng hôm nklăp 200 bor ch^ng gong, rnoh hôm g^t tu\r ch^ng gong nklăp ta nâm 100 nu^h n’hanh geh nklăp 05 nu^h g^t chraih ch^ng gong. T^ng ăp nu^h g^t blău, ch^ng gong ntơm nơh geh 36 ntil nău, yơn a[aơ đêt nu^h dơi nkah tay ăp to\ng nău ch^ng gong ma dơn hôm nkah ntơm bah 9 tât 10 nău way do\ng tu\r goh dơm.

Ta nkuâl a[aơ geh 10 rmôt  ch^ng gong tâm rnăk wâl ta thị trấn Lạc Dương n’hanh 3 rmôt ta ăp nkual pâl nđaih Lang Biang, Làng Cù Lần, Bri mât gưl neh dak Bidoup-Núi Bà; lơn âk rho\ do\ng năch pâl nđaih tât tâm nđu\r. Rlău ma nê, ăp xã tâm nkuâl geh du rmôt ch^ng gong gay rho\ do\ng ăp nău kan văn hoá, jroh mprơ an [on lan tâm ăp rnôk lễ tết, nđăp nsao ta ntu\k.

Tâm ăp rmôt ch^ng gong, lơn âk lah druh ndăm rnoi mpôl đê| râng; khân păng trêng nti tay bah rơh kônh wa bah năp, bah ăp rơh kơn trêng nti ch^ng gong tă bah Sở Văn hoá, Thể thao n’hanh Pâl nđaih [ư.

Gay mât ndray ue\h văn hoá bah nu^h [on lan [on tơm ta ntu\k, tâm bah ri aơ nơh, gưl uỷ, n’gâng kan ăp gưl ta nkuâl Lạc Dương, n’gor Lâm Đồng way uănh khlay tât pah kan hun hao săk ntơr văn hoá way ơm dja, lơn lah trêng nti an rơh mom ndăm; n’gâng kan văn hoá nkuâl [ư tơm, kan nsum đah ăp ntu\k kan geh tât pơk dơi 4 jrô trêng nti ch^ng gong an druh ndăm K’Ho.

Ntơm bah ntu\k mô g^t mâp pah ch^ng gong, ăp oh ho\ dơi ăp nu^h g^t blău trêng nti tay ăp kỹ thuật tu\r ch^ng goh gong way ơm. Ăp jrô nti kơt aơ mô dơn kơl ăp rơh kon se g^t êng mpeh nău dơn kan tâm nău mât ue\h săk tơm văn hoá bah rnoi nu^h he ma hôm mât ndray n’hanh hun hao văn hoá ch^ng gong tâm let năp aơ tay.

Nău trêng nti ch^ng gong an rơh mom ndăm mô dơn rgop mât ndray ăp rnoh khlay văn hóa ho\ dơi kơp dơn lah drăp ndơ ơm yău ntlơi an tay mô mpơl săk bah ntil kon nu^h, ma hôm rgop [ư jêng âk mpưm tay nău rêh nuih n’hâm bah [on lan rnoi mpôl đê| [on tơm ta ntu\k ta nkuâl Lạc Dương, n’gor Lâm Đồng; ntơm bah nê njêng tơm suan ntrôl gay ăp nu^h [on lan rlău dơi ăp nău jêr jo\t, nsan hao tâm hun hao wa\ng sa rêh jêng kon nu^h, n’hu\ch ach o n’hanh ndrel rdâk njêng [on lan mhe ta ntu\k./.

Nu^h rblang: Điểu Thân 

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương