Pơk uănh mông nar djăt: 7/7/2020

VOV4.M’nông: Ti\ng Bảo hiểm xã hội n’gor Lâm Đồng, kơp tât lôch khay 6/2020  tâm lam n’gor geh 1.778 ntu\k kan tăch rgâl hôm rnon nau rgop bảo hiểm xã hội rlau 81 rmen prăk. Tâm nê geh 10 ntu\k kan tăch rgâl hôm rnon bảo hiểm xã hội ân nu\ih pah kan ntơm 8 khay tât 95 khay, dah rnoh prăk trlau 8 rmen. Ntoh ngăn kơt: Công ty TNHH Tâm Châu ta nkuăl [on têh Bảo Lộc rnon 128 nu\ih pah kan tâm 16 khay, đah rnoh prăk bơi tât 3 rmen. Tâm ntu\k ntu nau kan tư thục Lạc Hồng, nkuăl Đức Trọng geh 34 nu\ih kan, 81 khay ma aơ hôm geh ntu\k aơ rnon bảo hiểm xã hội rlau 2 rmen. Bảo hiểm xã hội n’gor Lâm Đồng ân gi\t, nkô| rnon bảo hiểm xã hội lah ntu\k kan tăch rgâl mâp nau jêr tâm nau kan, mô geh nau dơi rgop bảo hiểm xã hội. Yơn lah, du đê| ntu\k kan geh to\ng nau rgop bảo hiểm xã hội yơn hôm mô u\ch trok. Ăp rnoh rnon bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế ndrel rnon prăk khay bah ăp ntu\k kan lơh khuch tât nau dơi bah nu\ih pah kan./.

Nu\ih rblang: H’Thi

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng