Pơk uănh mông nar djăt: 22/1/2021

            VOV4.Mnông- UBND n’gor Lâm Đồng le\ geh nău ntru\nh mplơ\ so\k bơi tât 30 rbăn ha bâh 196 nău nchrăp kan manh bri, neh bri mô săk rnglăy. T^ng nău mbơh tơih bâh n’gâng kan tuch tăm mât rong n’hanh hun hao [on lan n’gor Lâm Đồng, a[aơ lam n’gor geh 328 nău nchrăp kan bâh 313 doanh nghiệp geh n’gâng kan ta ntu\k pă an rlău 53 rbăn ha geh tât bri n’hanh neh bri.

Yơn lah, âk nău nchrăp kan lôch geh UBND n’gor an do\ng le\ mô dơi geh mbơh [ư mô lah mbơh [ư tih đah nkô| do\ng, [ư an bri geh mu^h kăl nsang mô lah ru\n in mô tâm di yơn mô geh ntrong kan njrăng rdâng. Gay ma njrăng nău aơ, UBND n’gor Lâm Đồng le\ geh nău ntru\nh mplơ\ so\k 196 nău nchrăp kan đah le\ rnoh neh bơi tât 30 rbăn ha. Nkre lah, n’gor Lâm Đồng le\ rmal 116 doanh nghiệp, đă trok tâm ndơ bri geh roh, so\k do\ng si mô tâm di, đah le\ rnoh prăk 311 rmen prăk.

Nu^h rblang: Thị Đoắt

 

                 

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương