Pơk uănh mông nar djăt: 27/5/2020

VOV4.M’nông – N’gâng kan dak si Lâm Dồng Đồng le\ geh sam [u\t njuăl ăp ban, nău kan, nsum mpôl, UBND n’gor, nkual [on têh n’hanh ăp ntu\k kan mpeh tâm nău kan dak si n’hao [ư t^ng Luật Njrăng n’gang khih bah hât n’ha n’hanh r[o\ng t^ng lam ntu\r neh mô ju\p hât 31/5, Pơh Lam dak mô hât n’ha 25-31/5. Năm 2020 bôk nău: “Mât njrăng druh ndăm mô t^ng bah nău mpla nsơ ăp ndơ hât n’hanh do\ng hât” dơi rmôt kan dak si lam ntu\r neh săch gay mbơh tât nsum mpôl khuch bah nău mơng chất nicotine geh tâm ăp ndơ hât. Nkre Lâm đồng ntrôl dăng nkoch trêng mpeh khuch bah nău do\ng ndơ hât n’hanh ăp nău ntru\nh bah Luật rchăng n’gang khih hât n’ha ta lam n’gor, ndrel đah nău rgop nkoch trêng khuch bah hât tâm ăp rơh r[u\n, r[u\n nchră, rgum nchră, ăp nău [ư văn hoá, thể thao, pâl nđaih ta lam n’gor.

 

Nu^h rblang: Y Sưng Phê Ja

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng