Pơk uănh mông nar djăt: 17/1/2020

     VOV4.M’nông: Ăp nar dăch aơ, ta Lâm Đồng, rnoh ăp ntil byăp mro jur thuk [ư nu\ih [on lan mô geh đăp mpăn. Âk ntu\k tăm ho\ rôk lơi byăp yor lah rnoh tăch luh ri mô to\ng trok ân nu\ih mât chăm.

            Bah năp mir tăm byăp xà lách rlau 2,5 sào dôl ma tâm yan dơi rôk , wa K’Nhiễu ta Thôn K’Long xã Hiệp An, nkuăl Đức Trọng n’gor Lâm Đồng ân gi\t: Ăp năm bah năp nơh, tât yan tết, mir byăp ân geh bơi tât 40 rkeh. Năm aơ bri mih nar ueh yor ri ma byăp jêng ueh yơn lah rnoh tăch ri thuk hô ngăn, hôm knu\ng 2000/kg [ư ân rnăk vâl mô geh âk:

            ‘Byăp păng hao khlay ri nu\ih tăm byăp mơ geh oi đê| đă, yơn năm aơ, byăp mô khlay ri kơt lah tết mô geh nau ma ueh ơm”.

            Tâm ban bơi tât du sào ngò bah rnăk wa K’Trúc ta Thôn K Long C lôch ma khay aơ mô janh to\ dak yor lah nar lơn ma lu\p. Nô K’Trúc nkoch, rnăk nô dôl ma nchrăp rôk ngò gay ma tăm tơm byăp êng:

            ‘ Mir byăp aơ lơi dơm tă bah Noel tât rnôk aơ. Păng thuk ir ri di\ng lơi nkre, lah [ư knu\ng ndăn geh bar pe rhiăng ân tât du rkeh yơn lah prăk mô to\ng yor ri ma rnăk hên lơi dơm ro. Gâp dôl ma uănh moh ntil tơm geh oi ri mơ janh tăm tay”.

            Ti\ng wa K’Hùng, Kruanh Thôn K’Long, yor rnoh byăp jur thuk hô yor ri ma âk nu\ih tăm byăp ho\ nchlơi dơm, ndơn nau lu\p:

            ‘Năm aơ, ntơm khay 10 tât khay 11 tât a[aơ ri khay 1 hôm ma âk ntil byăp hôm jur thuk ngăn, [ư nu\ih tăm byăp nclơi dơm. Yor byăp jur thuk hôm 2-3 rbăn ma nu\ih [on lan mô hôm to\ng prăk gay ma siăl ơm. Du nar manh nu\ih hăn kan aơ ntơm 150 rbăn tât 180 rbăn,. Tâm nrôk byăp lah leo tăch tât Sài Gòn geh knu\ng rnoh 2000 ri kônh wa mô to\ng sa. Bu lơi hôm ueh lơn ma koh, yor lah mô geh prăk gay ma trok ana bu ôh”.

            Mô êng tâm nkuăl Đức Trọng ma tâm ăp mir tăm byăp âk bah n’gor Lâm Đồng, nau kan ăp nu\ih tăm byăp lơi dơm mir geh tă bah âk nar aơ. Nô Ya Dung, ta Thôn P’ró, nkuăl Đơn Dương, nkoch:

            ‘ Rnoh byăp knu\ng 2000, kônh wa saơ thuk ir ndrel nau kan nsum ma bu ri bu mô geh u\ch ndơ\ prăk ri ma kônh wa mô geh tay prăk gay ma jik pih, yor mô hôm gơih yor rnoh thuk ir ma bu nchlơi lơi byăp tăm”.

            Rnoh ăp ntil byăp jur thuk hô mô êng knu\ng [ư [on lan lu\p âk ma ăp nu\ih rvăt ko\ mâp nau khuch. Wa Nguyễn Thị Kim trúc, ta Thôn Phi Nôm, xã Hiệp Thạnh, nkuăl Đức Trọng, nu\ih vay rvăt byăp leo tăch tât ăp chợ têh bah Nkuăl [on têh Hồ Chí Minh ân git, Byăp năm aơ rnoh jur thuk hô ngăn yor mih nar ueh, nu\ih [on lan ăp n’gor, nkuăl têh ko\ geh tăm byăp đo\ng ri di\ng to\ng âk prăk. Bol ma nar lơn lup yơn păng mô dơi nchlơi nu\ih tă geh tăch âk:

            ‘Hăn tăch rgâl nau kan aơ ri nơm ân ndơn dơm, rnôk byăp hao khlay geh 20 rbăn ri nơm geh săk rnglay, a[aơ jur 2000 ri nơm ndơn dơm. N’gul năm aơ, gâp lu\p nklăp 500 rkeh prăk yor rvăt byăp. Gâp mô geh sa du rêl ôh nơm ko\ rong nu\ih tăm byăp ân bu kơl kan, yor rnôk nê mơ bu kan ân nơm”.

            Lâm Đồng lah ntu\k tăm byăp âk ngăn kơp tâm lam dak. Lam n’gor geh rlau 25 rbăn ha neh tăm byăp, kao, rnoh geh 2,6 rkeh tấn, yơn tâm nê knu\ng geh nklăp 15% rnoh byăp geh tăch bah trong pah kan nsum. Đah rnoh byăp jur thuk kơt rnôk aơ, âk ntu\k tăm byăp tâm Lâm Đồng năm aơ sa tết mô geh nau ueh m’ak./.

Nu^h răk rblang: H’Thi

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương