Pơk uănh mông nar djăt: 28/5/2020

VOV4.Mnông- Tâm 3 nar (bâh nar 27 tât 29/5), ta n’gor Lâm Đồng, ntu\k kan hu hao mbơh nău mhe n’hanh săk soan leo [ư rơh nti rmôt kan mbơh nău mhe way kan mpeh mât chăm săk soan deh nse n’hanh nău tâm gu\ ur sai, nău kan mbơh nău bu ur bu klô n’hanh ăp nău m^n kan êng bâh nău nchrăp kan.

Tât rângnti nău kan geh 25 phóng viên bâh ăp ntu\k kan báo chí trung ương n’hanh 2 n’gor Dak Lak, Lâm Đồng. nchrăp nău leo kan ntrôl dăng rgâl mhe nău mât chăm săk soan deh nse n’hanh nău tâm gu\ ur sai mô lah tâm boh bu ur bu klô mom ndăm rnoi đê| yor rmôt kan âk dak châu âu ntuh kơl [ư t^ng tâm 4 năm 2017-2021 ta 2 nkuăl Lâm Hà n’gor Lâm Đồng n’hanh Krông Bông n’gor Dak Lak đah nău u\ch n’hao nău pah kan bâh ăp ntu\k kan [on lan mpo\ng tât n’hao nău dơi geh g^t đah nău mât chăm săk soan ueh n’hanh nău mbơh nti ăp nău bu ur bu klô an ăp rmôt nu^h mô nă brât nănh tâm nkual [on lan n’hanh mpôl rnoi đê|.

Nu^h rblang: Thị Đoắt

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng