Pơk uănh mông nar djăt: 18/7/2019

VOV4.M’nông: Ôi lơ 17/7, Kruanh Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân [ư tơm anr r[u\n lôch tal 35 bah Uỷ ban Rnâng kan Quốc hội. Kruanh Quốc hội ân gi\t, tâm ăp nkô| nau ta rơh r[u\n, ăp Groi Kruanh Quốc hội ho\ geh nau mbơh nchră lôch tâm nau tă tâm nchră bah Uỷ ban rnâng kan Quốc hội. Kruanh Quốc hội đă ăp ntu\k kan lo\ mi\n njêng [ư ân jêh 4 nau nchrăp luật ndrel ăp nau mbơh gay [ư ăp nhoat hăn tay, nkre [ư jêh ăp nau ăp nau nchrăp kan ntru\nh gay ma leo ký do\ng.

Kruanh Quốc hội đă Quốc hội, Chính phủ tâm rgop nsum đah ăp ntu\k kan bah ntrong kan chính trị gtay n’hao nau kơt do\ng ti\ng ntrong kan mhe, tâm rgop ndâk njêng ntrong nkoch mbơh điện tử nsum đah ăp ntu\k do\ng ơm, n’hao săk tam ăp nau kan bah ntu\k kan Ngih dak, kơp n’ăp ma ntu\k kan ndâk njêng pháp luật, do\ng pháp luật ndrel tư pháp gay kơl an ân neh dak ndrel [on lan./.

Nu\ih rblang: H’Thi

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng