Pơk uănh mông nar djăt: 16/2/2019

VOV4.M’nông: Ôi ntri 15-2, pah kan đah Hiệp hội [on blău ti kan Việt Nam, Chủ nhiệm Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt nam Trần Thanh Mẫn dăn đă: Hiệp hội ân gu\ m^n nău do\ng khoa học, công nghệ tâm nău kan [ư njêng gay ăp ndơ geh [ư luh mât dơi nău ue\h văn hoá nt^t êng, to\ng đah nău u\ch geh ndơ do\ng. păng lah rjăp: Đảng, Nghih dak way uănh khlay tât nău hun hao n’hanh nta trong dơh gay mât ndray ăp ndơ geh [ư nt^t êng bah ăp [on blău ti kan lam neh dak. Hiệp hội ân nkoch trêng tay, rgo\ jă kônh wa đăp mpăn [ư njêng tăch rgâl, mât ndơ geh [ư bah [on blău ti kan way ơm gay nsum ti rdâk njêng [on blău ti kan nar lơn ma nâp dăng. Bah meng nê, Hiệp hội [on blău ti kan djăt tay ăp nău u\ch ro\ng, nkra ăp nău jêr jo\t, ko\ kol tâm rnôk [ư njêng, tăch rgâl n’hanh joi luh trong tăch ndơ geh [ư. [on blău ti kan ân mât săk tơm văn hoá way ơm gay wa\ch rgum âk năch hăn pâl nđaih, uănh aơ lah tơm ndơ gay ma hun hao pâl nđaih; nkra nău u\ch geh nău kan n’hanh njêng tơm geh so\k ngân sách an n’gor./.

Nu^h nchih rblang: Điểu Thân

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng