Pơk uănh mông nar djăt: 4/7/2020

 

VOV4.Mnông-  Ôi nar 3/7, Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam [ư rơh r[u\n nchră nglôch lôch nău kan mặt trận 6 khay bôk năm n’hanh tâm nchră bôk nău kan : “Mặt trận tổ quốc Việt Nam rgo\ jă le\ [on lan tât râng ndâk nsơm n’hanh hun hao nău wa\ng sa, rêh jêng bâh neh dak”. Mbơh tơih nău geh ua\nh nđôi [ư t^ng ăp nău kơl kan kơl an nu^h [on lan mâp âk nău jêr jo\t yor nuh srê Covid-19, tât a[aơ ăp ntu\k le\ [ư lôch kơl an bơi tât 8,5 rkeh nu^h bâh ăp rmôt nu^h geh kan kăl e, rnăk vâl dơi kơl, rnăk ach o, dăch ach o, nu^h dơi kơl ta ntu\k rêh jêng đah rlău 7 rbăn rmen prăk. Ntoh ngơi ta rơh r[u\n nchră, Kruanh Uỷ ban trung ương Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn lah na nê|, nău kan rgo\ jă, dơn n’hanh pă rnoh kơl an nău kan njrăng, rdâng nuh srê le\ geh [ư na nê|, tâm ban ngăch bâh Trung ương tât ntu\k kan ba dâng, bol ma kơt ne\ bâh nău ngăn mbơh [ư nău kan pă prăk bâh ăp ntu\k kan dơn prăk hôm nha mbrơi, ê ho\ ngăch năn. Dăn đă, tâm let năp tay, Mặt trận tổ quốc ăp gâl an geh ndâk nsơm ăp nău jêr jo\t n’hanh mbơh [ư săk rnglăy ăp nău kan le\ ngluh mbơh.

 

Nu^h rblang: Thị Đoắt

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng