Pơk uănh mông nar djăt: 23/10/2020

VOV4.M’nông  Jêh 3 năm mbơh [ư ta xă n’har bri Krông Na, nkuăl Buôn Đôn, n’gor Dak Lak, nău nchrăp [ư “Ntru\t nău [ư tơm bah bu ur mât uănh ntu\k ntô dak ta nkual Tây Nguyên bah Việt Nam” le\ ns^t tay săk rnglăi ngăn. Tă bah nău nchrăp [ư, nu^h [on lan le\ rgâl nău wât, nău [ư n’hanh n’hao le\ nău kan mât njrăng ntu\k ntô gu\ âm n’hanh mât njrăng tu dak. Nău rgâl aơ geh rgop mô jêt bah ăp rmôt bu ur rnoi mpôl đêt ta ntu\k đah nău tơm khlay rgo\ jă, nkoch trêng.

R^ng tâm nar 15 ăp khay, rmôt tơm bu ur mât njrăng ntu\k ntô gu\ âm [on Ea Rông, xă Krông Na, nkuăl Buôn Đôn, n’gor Dak Lak lo\ tâm rgo\ đah Ban mât uănh êng [on [ư hăn koaih ntu\k ntô gu\ âm. Le\ jêng bên, nu^h [on lan tâm [on nsrôih t^ng, m^n răk koaih ntu\k ntô wa\r jay nơm n’hanh lvang trong bah năp jay, jêh ne\ tât răk trong tâm nkual chợ xă. Wa H’Nụ Bu Yăm, (rnoi Bunong) cán bộ bu ur, nu^h rmôt tơm an g^t, nău [ư aơ dơi [ư rlău 2 năm bah năp, mô knu\ng rgop mât ntu\k ntô nkual [on lan gu\, kơl ntu\k ntô dơi rgâl ue\h ma hôm mât tay nuih n’hanh u\ch êng bah nsum mpôl. Rmôt le\ mât ue\h [ư tơm săk rnglăi nău nkoch trêng, kuăl jă nu^h [on lan râng:

Rmôt n’gâng tơm dơi nt^m [ư bể trị dak do\ng

 

“Âk ăp nu^h bah rmôt lah cán bộ thôn, [on jêng nău t^ng nsum mpôl geh du gâl dơh yor he geh nău ngơi tâm [on lan ri [on lan mbra dơh djăt lơn n’hanh ndrel ty đah he âk lơn. Rmôt bu bur le\ [ư t^ng kuăl jă [on lan rgum njo\k nja, mpih trong [on, nkoch trêng rgo\ jă nu^h [on lan răn koaih tâm chợ. Bah meng ne\ rmôt le\ tâm rgop đah ăp ntu\k kan tâm xă tăm tơm si mper trong, [ư ntrong kan bể trih dak”.

Ndrel đah ăp nău [ư mbơh tơih mât njrăng ntu\k ntô gu\ âm, rmôt tơm khlay hôm [ư ndâk njêng ntrong kan bể trih dak dơh an ăp rnăk dôl do\ng dak me ta ntu\k. Đah prăk rwa\t nklăp 1,4 rkeh prăk an du bể trih dak, ntrong kan aơ do\ng ăp ndơ geh ơm mô lah dơh joi rwa\t kơt choih, lu\ chreh, sah ông dăp jêng ăp dăp tâm du bồn n’gâr dak đah ka su gay dak lăp. Nu^h [on lan dơi bơm bah ăp dak me, dak n’glău tâm bêr n’gâr n’hanh do\ng dak trih ne an ăp nău do\ng tâm rnăk wâl. Jêh 3 năm ntrong kan le\ dơi pơk hvi ta 3 [on lah Janh Lành, Ea Rông n’hanh [on Trí A bah xă Krông Na đah nklăp 50 bể trih dơi ndâk [ư. Ăp năm rmôt tơm khlay hăn uănh nđôi nu nău do\ng bể trih bah ăp rnăk, groi nđôi ue\h dak đah măy uănh năl, n’hanh mbơh ntop kơl nkra, rgâl ăp bể trị le\ khuch.

Wa Lê Tiến Dũng, Groi kruanh UBND xă Krông Na, nkuăl Buôn Đôn uănh lah prêh, 3 năm bah năp, nău nchrăp [ư le\ rgop nsrôih kơl nu^h [on lan jêng bên do\ng dak kloh ue\h nkre n’hao le\ nău kan groi nđôi n’hanh u\ch êng groi nđôi nău mât njrăng ntu\k ntô ta nkual [on lan gu\:

Tă bah nău nchrăp [ư, âk rnăk [on lan le\ dơi do\ng dak kloh ue\h

 

“Rmôt n’gâng tơm hăn ndrel ăp rmôt u\ch êng groi nđôi ta ăp [on lan ta ăp ntu\k pâl nđaih geh âk nău khuch mpeh njo\k nja. Đah nsum mpôl, nu^h [on lan le\ wât koaih răk ntu\k ntô gu\ âm ta [on lan, ntu\k he gu\ rêh. Tal 2 lah khân pơng dơi groi nđôi nău khuch bah ăp ntu\k kan [ư ta ntu\k lah geh âk nău [ư khuch tât tu dak, nt^t nsa ndo\k nja jăng dak me kơt lah khân pơng mbra lah ăp nu^h tât ua\nh nđôi, lah tât ngih pah kan dơi kan gay geh trong mkra”

T^ng wa Nguyễn Thị Ngọc Lan, Kruanh Ntu\k mât ndray n’hanh hun hao ntu\k ntô dak, Liên hiệp ăp hội khoa học-kỹ thuật Việt Nam, rnôk nău nchrăp dơi [ư ta nkuăl Buôn Đôn, rmôt nău nchrăp [ư le\ rgum tâm ăp nkô| nău ntru\t [ư tơm bah bu ur mât uănh ntu\k ntô dak. Ntơm bôk năp, nău nchrăp [ư le\ ndâk njêng rmôt n’gâng tơm rgum bu ur ta ăp [on, [ư ăp nău tiăr nti, năp ăp nău blău mpeh nkoch trêng, rgo\ jă,  nkoch bri tâm rmôt. Jêh rnôk dơi tiăr nti, ăp oh yuh le\ janh, nsing nơm lơn rnôk nkoch nău, dơi rblang, uănh lah n’hanh ndâk njêng trong nchrăp an ăp nău [ư mbơh tơih tâm nsum mpôl. Aơ lah nău bah năp nđaơ du\t đêt ta ăp oh yuh bu ur, ngăn lah bu ur rnoi mpôl đêt. Tât a[aơ, ăp oh yuh le\ nsrôih râng tâm nău nkoch trêng, rgo\ jă [on lan, ns^t tay ăp săk rnglăy na nê| n’hanh nău rgâl ue\h.

Ăp rmôt hăn uănh nđôi dak ta ăp dak me, dak n’glău

 

“Bu ur lah nu^h tơm khlay tâm nsum mpôl n’hanh âk tơ\ mpeh nău đêt dơi uănh m^n. Ndr^ jêng mpôl hên u\ch ntrôl nău tơm bah bu ur gay khân pơng dơi nsing nơm râng gay dơn [ư tơm ne\ ri pơng mbra kơl an nău rgâl du\t têh. Tơm khlay ma mpôl hên u\ch ntru\t ntrôl, u\ch dơi geh, ne\ lah tâm ban, r^ng bu ur bu klô. Mpôl hên g^t saơ rnôk pah kan đah bu ur ri nău rgâl tâm [on lan du\t ngăch”.

Bah âk săk rnglăy bôk năp ma nău nchrăp [ư Ntru\t nău [ư tơm bah bu ur mât uănh ndơ tu dak, nu^h [on lan ta xă n’har bri Krông Na, nkuăl Buôn Đôn, n’gor Dak Lak le\ geh nău rgâl wât mpeh mât njrăng ntu\k ntô dak, mât njrăng ntu\k ntô gu\ âm, bah ne\ g^t [ư êng. Nkre tă bah nău nchrăp [ư, ăp oh yuh bu ur le\ ngăch janh, nsing nơm n’hanh mât ue\h tay nău [ư tơm bah nơm, nsrôih ndrel đah nsum mpôl n’hanh ăp nkual [on lan gu\ mât njrăng ntu\k ntô gu\ âm, yor ntu\k ntô gu\ rêh ue\h lơn.

Nu^h rblang: Y Sưng Phê Ja

 

 

 

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương