Pơk uănh mông nar djăt: 26/3/2019

           

            VOV4.Mnông: Ntơm njêng nău kan êng le\ geh ăp băl mom nu^h rnoi đê| ta Lâm Đồng pah kan đah ăp nău kan tâm di đah ta ntu\k, bôk năp le\ geh âk nău dơi âk.

 

            Bâh 3 năm pah kan tăm biăp, tăm kao do\ng công nghệ mhe, rnăk vâl nô Tounech K’Sang, ta xã Hiệp An,  nkuăl Đức Trọng, le\ geh ndơ sa ndơ nkrem. Nô hôm nha pă nău kan n’hanh kơl mom ndăm tâm thôn geh nău kan đăp mpăn rgâl mhe nău rêh.

            “Gâp ntơm pah kan jan sa đah nău tăm jăm n’ha, xà lách, la ghim n’hanh bum biăp êng. Ua\nh nsum pah kan mô ir jêr ơm, kanung he nsrôih kan ăp nău kan le\ dơi [ư gay ma do\ng tâm nău ngăn bâh nơm. Lah ăp băl mom u\ch kơt nti r^ joi tât, gâp mbra nt^m mbơh nău kan.

            Hôm đah K’Thi, ta xã N’Thol Hạ, nkuăl Đức Trọng, r^ ăp nău g^t bâh tă ngih nti Đại học Ngân hàng nkuăl [on têh Hồ Chí Minh le\ kơl du\t âk tâm nău ntơm pah kan tăch rgâl bum mbo. Mô hoach prăk, yuh K’Thi hôm nha săch hăn rvăt bum mbo phe, cà phê, ăp ntil tuh..bâh [on lan tâm ntu\k lôch ne\ khu\m, pă ntil tăch tay an ăp ntu\k kan têh. K’Thị nkoch, t^ng nău pah kan wa\ng sa mhe du\t jêr yơn mô geh lah jo\, bôl ma he mô nă blău.

            “Nău ma gâp du\t nsoach a[aơ lah ê ho\ geh pă nău kan an nơm ma le\ ngăch so\k sai. A[aơ gâp le\ ntơm pah kan êng gay ma rong săk nơm, rnăk vâl, mô kâp pah kan di đah nău le\ nti. Lah gâp geh nău g^t vât, geh prăk gay ma pah kan tăch rgâl r^ gâp mbra [ư tơm mpeh mông nar pah kan lơn. Lah kơt pah kan ta ăp ntu\k kan ngih dak r^ mô geh mông nar kan ndơ êng. Njêng êng nău kan an nơm r^ ueh lơn…nu^h lôch nti ê ho\ geh nău kan r^ lơi d^ng dâl, ma an geh joi êng ndơ kan an nơm. N’hanh klâp lah he mbra geh nău kan tâm di đah nău he nơm le\ lôch nti lah kơt nsrôih pah kan hun hao.

 

            Ta xã nkual njônh ngai Phi Liêng, nkuăl Dam Rông, nô K’Thu lôch nti đại học le\ s^t do\ng nău kan ta mir cà phê, cao su rnăk nơm.

            “Lôch nti plơ\ s^t ta [on mô geh nău kan yơn gâp mô dâl, ma do\ng ăp nău le\ geh g^t nti ta ngih nti tâm ban kơt g^t đah ăp nău saơ ma [ư t^ng ta ăp nău kan ns^t tay nău geh săk rnglăy âk. Ta nkual neh bâh rnăk nơm, gâp tăm tơm cao su, tơm cà phê n’hanh ns^t tay nău geh âk. Bâh ne\ rnăk vâl gâp mô dơn đăp mpăn nău wa\ng sa ma hôm nha nta nău kan an mom ndăm ta ntu\k tâm rnôk mông ru kan”.

            Nău nsum bâh K’Sang, K’Thị, k’Thu lah le\ lôch nti cao đẳng, đại học. ndơn ma oi nău kan ta ăp nkuăl [on têh mô lah kâp n’gâng kan ta ntu\k pă nău kan, ăp băl aơ le\ pơk trong kan wang sa an nơm, mpo\ng tât nău kan [ư sâm geh ta [on tơm.

            Ta ăp [on lan nu^y K’ho, geh ăp băl mom bôl ma mô geh nti, mô geh prăk, yơn hôm nha joi trong pah kan, rnôk g^t do\ng nău kơl bâh ta ntu\k n’hanh ăp nău dơi geh bâh nkual neh nơm. Ntoh lư kơt nô K’Hip ta xã Nthol Hạ, nkuăl Đức Trọng. mô geh neh pah kan, bâh ntơm hăn kan an bu, nô le\ nănh manh neh tăm biăp tăm bum, lôch ne\ geh n’gâng kan đoàn viên ta ntu\k kơl an, geh njoat rdâk njêng [ư ntu\k tăm biăp t^ng công nghệ mhe êng nơm.

            “Du\t lah ueh n’gâng kan ta ntu\k le\ mât kơl, nta nău dơh nơih an mom ndăm  du trong pah kan, nta nău dơh nơih an manh prăk, nti nău kan..yor đah ăp mom ndăm mhe gu ur so\k sai nu^h rnoi đê| way mô geh neh pah kan ma bri r^ ngih dak mô an muih kăl …a[aơ, r^ hăn kan êng, do\ng nău g^t vât ma pah kan jan sa.

            G^t đah nău ntru\nh nău kơl bâh Đảng n’hanh gnih dak mbơh đă ntơm kan, K’Brooke, bu klô ndăm K’ho ta [on Lăng Kú, xã Gung Ré, nkuăl Di Linh, le\ tâm rgop đah băl mom ta ntu\k, [ư t^ng nău kan ndơ tuch tăm kloh ueh Kơhofarm.

            “Gâp ua\nh năl tay ăp tơm tăm, kon rong bâh u che nklơi tay n’hanh pah kan âk kơt lah djăr, bê, sur đah nău geh neh ntu ơm geh ta ntu\k, bri yôk ơm geh n’hanh nău way bâh u che kăl e. gâp hăn nti kơt [ư âk ntu\k saơ nău u\ch do\ng mpeh ndơ sa kloh ueh way ơm bâh mpôl rnoi. Gâp knơm lah năch mbra u\ch ndơ sơ [on lan rnoi K’Ho kơt lag cà phe, kon rong, play sa kloh ueh, mât đăp mpăn ndơ sông sa kloh, ueh an săk soan, mât bri, njêng ntuk gu ueh nâp…lôch ne\ lah hên mpo\ng tât mât rbăy n’hanh n’hao nău khlăy văn hoá way ơm kơt lah lễ hội ntu\k rêh jêng gay ma [ư nău pâl nđaih”.

            Bâh ăp nău kan wăng sa na nê| bâh ăp mom ndăm nu^h K’ho ta Lâm Đồng an saơ, đah nău g^t vât, soan mom n’hanh nău nsrôih hun hao, ăp [on lan he le\ dơi an nơm joi trong pah kan jan sa, tăch rgâl, tâm di đah nău ta ntu\k, mô dơn bah ach o ma hôm nha [ư sâm geh an rnăk vâl n’hanh ntu\k rêh jêng.

            Nu^h rblang: Thị Đoắt

 

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng