Pơk uănh mông nar djăt: 4/7/2020

VOV4.Mnông-  Ôi nar 3/7, mpôl mom ndăm tă kan kăl e n’gor Dak Lak tâm rgop đah đoàn n’gor [ư rơh kahg^t 70 năm nar way ơm mpôl kan mom ndăm tât râng nău kan n’hanh nglôch lôch 5 năm nău kan tâm rlong ro\ng dak mpôl mom ndăm tât kan kăl e [ư t^ng nău wa Hồ. tâm ăp rơh cách mạng, mpôl kan mom ndăm kơl kan kăl e Việt Nam lah nsum, mom ndăm tât kan n’gor Dak Lak lah êng, way n’hao nău way ơm 10 rplay nchih nău khlăy “Gơih nđơr, ngăch dăng, jăp nâp, tâm rnglăp, m^n kan” njêng geh ăp nău dơi ntoh lư.

A[aơ ta lam n’gor Dak Lak geh bơi tât 4.500 nu^h tât râng tâm mâp rgum, đah 135 ntu\k kan ăp gâl. Tâm ăp năm ba năp, ăp gâl kan le\ rgo\ jă rnoh prăk tâm kơl, rdâk [ư 252 ngih tâm ro\ng, pă an 358 s[ nkrem prăk, pă an rlău 4.800 nklâm ndơ, pă an nu^h jêr jo\t, đah le\ rnoh prăk 12 rmen 400 rkeh prăk. Lam n’gor le\ tâm rgop prăk tâm kơl mpôl kan ndrel đah rnoh prăk rlău 4 rmen prăk, kơl an bơi tât 200 nu^h kan ndrel bah nău ach o.

Nu^h rblang: Thị Đoắt

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng