Pơk uănh mông nar djăt: 24/9/2020

VOV4.M’nông: Mỹ- Hàn Quốc nar ntri (23/9) [ư rơh hop pơk so\ng dăng bah rmôt pah kan mpeh nău rnă njrăng hạt nhân, tâm ôp mpeh tâm boh tâm nău hu\ch bah do\ng urani dơi [ư dak u\nh ndrel du đêt nkô| nău geh tât êng [a [a\. Nău mbơh bah Bộ Ngoại giao Hàn Quốc lah kloh, bar mpôl đă hăn pah kan bah bar dak ho\ [ư tâm ôp mpeh ăp nkô| nău hôm ntoh luh geh tât tâm boh rnă njrăng hạt nhân đah bar ding tâm ban kơt rnôk tâm boh let năp tay đo\ng. Bôk nău kan nchrăp lor rgum tâm ăp nău nsrôih nsum gay hu\ch bah nău do\ng urani [ư dak u\nh ta rnoh prêh do\ng an gu\ m^n ma trong rgâl tât ăp ntu\k do\ng công nghệ urani [ư dak u\nh ta rnoh dêh. Bar ding hôm tâm nchră mpeh trong [ư n’hao dăng mât njrăng ăp ntu\k nkret njêng hạt nhân bah rơh rdôl lơh ru\ hôch đo\ng, tâm nê geh ăp rơh rdôl lơh geh do\ng ndeh păr mô geh nu^h [^t./.

Nu^h rblang: Điểu Thân

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương