Pơk uănh mông nar djăt: 5/8/2020

VOV4.M’nông – Kơp tât ôi nđaơ, rnoh nu^h ntưp ta nkual Mỹ Latinh le\ rlet rlău 5 rkeh nu^h-jêng nkual geh khuch hô ngăn lam ntu\r neh yor srê Covid-19, geh bơi 28% rnoh nu^h ntưp lam ntu\r neh. Rnoh nu^h kh^t yor srê Covid-19 ta nkual Mỹ Latinh êp tât 200 rbăn nu^h. Tâm ne\, Braxin lah dak geh rnoh nu^h kh^t âk ngăn đah rlău 96 rbăn nu^h-âk tal 2 ta lam ntu\r neh bah kơi Mỹ. Srê Covid-19 dôl ntưp ngăch ta du đêt dak kơt Mexico, Peru, Colombia n’hanh Argentina đah rnoh nu^h ntưp mhe tâm 24 mông rlău ta rnoh rlău 4.000 nu^h ta du dak.

 

Nu^h rblang: Y Sưng Phê Ja

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng