Pơk uănh mông nar djăt: 23/8/2019

VOV4.M’nông20 năm aơ, djăt ma ăp tơ\ khay rlu nti tât, đoàn viên druh ndăm lam dak hôm rhơn nđơr hăn râng ăp nău kan kơl êng. Tâm aơ ư\r, ăp băl mom geh nău g^t blău ho\ ring lam ăp nkual, lơn lah hăn tât ăp ntu\k du\t jêr jo\t bah neh dak n’hanh khân păng ho\ an tay âk nău nkah ue\h. Yơn lah, rlău 20 năm hăn kơl êng ho\ ntoh âk nkô| nău ân dơi [ư ăp to\ng gay nău kan dja geh soan ring lam n’hanh ngăn ngăn lơn. Bah kơi aơ lah nău nchih uănh tay 20 năm druh ndăm hăn kơl kan êng khay rlu nti.

Wa H' Ngok Êban, Bí thư chi bộ [on Sut M'đưng xă C|ư Sê, nkuăl C|ư M'gar, n'gor Dak lak 

 

“Bah nar geh druh ndăm tât kơl kan, saơ [on lan geh âk nău rgâl”- ne\ lah nău nkoch bah wa H’ Ngok Êban, Bí thư Chi bộ [on Sut M’Đưng, xă Cư Sê, nkuăl C|ư M’gar, n’gor Dak Lak. Bôl ăp rơh knu\ng s^t 30 nar yơn ăp tơ\, ăp tahen kơl kan n’glơi tay âk nău ueh bah ăp nău kan [ư geh nkô|. Nău gơih nđơr, rah rơch bah ăp băl le\ wa\ch rgum druh ndăm tâm [on lan tât jay văn hoá gay gu\ âm, mô hôm rgum ta n’glah 3, n’glah 4 trong, ngêt ndrănh nhul kơt bah năp năp

Ăp oh kon ho\k gưl 1, 2 mô g^t dơi nt^m, g^t rjăp rplay sam [u\t, ntop tay nău gơih nti nsơm mô ntlơi nti. Năm 2017, mpôl druh ndăm tât kơl [ư 800m tâm ding le\ 1.500m trong bê tông thôn [on, knơm ne\ nu\ih ndrănh plơ\ tay an nu\ih [on lan 170 rkeh prăk, [ư kônh wa du\t rhơn. Knơm druh ndăm kơl kan khay mih ma âk nu\ih [on lan g^t cheh phân di trong an tơm cà phê, săk geh âk lơn. Yor ne\ kônh wa tâm [on mpo\ng khay mih ăp năm dơi wơt druh ndăm kơl kan. Wa H’Ngok Êban nkoch:

 “Mpo\ng druh ndăm kơl kan s^t ngăn. Saơ ao pu\t u\ch ngăn jêng âk băl mom hăn t^ng, kơt dơi nkoch trêng nău u\ch nđơr, u\ch hăn nti kơt ne\. jêng gâp mpo\ng ăp năm druh ndăm kơl kan s^t, ăp tơ\ kơt ne\ kônh wa lo\ an trau sa, rnôk tâm nt^nh s^t rngot ngăn đo\ng.

Groi Thủ tướng rnâng kan Trương Hoà Bình ta [ư nkah g^t 20 năm nău kan druh ndăm u\ch êng kơl kan khay rlu nti  ta TP HCM

 

Đah nuih n’hâm “Ntu\k u\ch geh druh ndăm, ntu\k jêr geh druh ndăm”, nău kan druh ndăm kơl kan khay mih ăp năm bah năp le\ djôt dơn âk ndơ [ư geh nău bôk rngok, nău janh, nuih n’hâm pah kan n’hanh trong [ư way kan bah druh ndăm. Tâm 20 năm, le\ geh rlău 670 rbăn ndơ druh ndăm dơi [ư khlay bơi 4 rbăn rmen prăk. Bah nău [ư ăp năm du ntu\k, a[aơ du ntu\k dơi mât [ư âk năm đah âk rnoh, săk rnglăy, têh âk nău kan, dơi nta an nău rgâl na nê|. Kơt ta xă Tả Ngải Chồ, du ntu\k du\t jêr jo\t ta nkuăl Mường Khương, n’gor Lào Cai, bah năp đaơ u\ch lăp thôn an hăn rlău ăp trong har mô lah trong luh du\t jêr hăn, knu\ng 2-3 km roh tât 30 mn^t. Yơn knơm rgop soan bah druh ndăm kơl kan ma a[aơ le\ geh 11,7 km trong bê tông lăp tâm thôn aơ. Aơ lah du nău [ư têh. Ndrel đah ne\, ndơ [ư Mpoh ang trong [on tơm nglăp trong ang đah u\nh compact, dôl dơi kônh wa ta aơ do\ng du\t săk rnglăy, rgop đăp mpăn rnă njrăng ta ntu\k n’har bri. Wa Hoàng Trường Minh, Bí thư đảng uỷ xă Tả Ngải Chồ uănh lah:

 “Gâp saơ nău dơi ngăn lah nău nâp nâl nsing nơm bah nu\ih [on lan đah đảng n’hanh Ngih dak tâm nău hun hao wa\ng sa rêh jêng. Nu\ih [on lan xă Tả Ngải Chồ mpo\ng u\ch tâm năm tât dơi geh tay nău uănh kơl ne\, dơi geh ăp nu\ih bah ăp mpôl kơl kan gay gưl uỷ n’gâng kan [on lan mât ueh [ư tơm bah nơm tâm hun hao wa\ng sa rêh jêng, n’hao nău rêh nu\ih [on lan ta ntu\k n’har bri bah Neh dak.

Rlău 20 năm pah kan yan mih ueh nđir kơl kan le\ m^n lah têh jêng mpeh chính trị bah rơh kơn druh ndăm, đah 85 rbăn druh ndăm ntoh lư dơi nkoch râng jrô nti wât êng mpeh Đảng; rlău 31 rbăn tahen dơi nglăp Đảng; rlău 220 rbăn druh ndăm dơi nglăp Đoàn… Bôl ndr^, ngăn ngên mbơh [ư bôk nău kan druh ndăm kơl kan khay mih hôm e du đêt mô ho\ dơi [ư, ne\ lah du đêt ntu\k rdâk [ư nău kơl kan gay nku\m, [ư an geh ma mô yor nău u\ch ngăn bah nău [ư kơl kan; nău m^n joi, rgo\ jă ăp nu\ih an nău [ư kơl kan mô ho\ [ư ueh. Tă râng kơl kan khay mih bah rnôk sinh viên, t^ng Groi Giáo sư-Tiến sĩ Lê Văn Cảnh, Groi Hiểu trưởng Ngih sam [u\t Đại học quốc tế mpeh tâm ĐHQG TP HCM, gay pah kan kơl kan geh săk rnglăy, jêng mât ueh nău way kan, nău blău bah t^ng ntu\k kan:

 “Nău way kan aơ lah kơt lah ngih sam [u\t geh âk nău blău êng ri nău kan kơl kan an hăn ndrel đah nău blău êng gay dơi hăn lăp jru hvi. Nt^nh nsa he geh âk ndơ m^n njêng khoa học geh tât công nghệ sinh học, lo\ mir ri rnôk he săch ntu\k geh âk têh ri an r[o\ng m’hâm [ư săch ăp sinh viên geh nău blău kan mpeh nău [ư ne\, ăp khoa mpeh nău way kan geh tât, njuăl tât ăp ntu\k ne\.

Đoàn viên druh ndăm so\k ta nkah g^t 20 năm nău kan u\ch êng kơl kan khay rlu nti

 

Du nău dôl lah a[aơ nău wât bah du gưl sinh viên mpeh nău [ư kơl kan mô ho\ di. Mô đêt kon ho\k, sinh viên rnôk râng hôm e uănh nău [ư kơl kan kơt du hăn pâl bah dih, du rơh rlu ngai đah băl mpôl. Êng đo\ng geh ăp druh ndăm râng [ư nău kơl kan đah nău u\ch so\k kơp dơn gay ndơ\ sam [u\t hăn nti dak bah dih, dăn nău kan…. Nô Trần Quốc Duy, Bí thư n’gor đoàn Bình Phước an lah trong kan u\ch êng kơl kan an geh du nău ntuh kơl n’ăp trong jru n’hanh hvi. Êng, Binh Phước dôl mbơh [ư ndơ nkoch trêng mpeh trong kan u\ch êng, gay dơi trêng lam hvi nuih n’hâm yor [on lan, n’hao nău way kan tâm ăp nău [ư, saơ tă bah ăp ndơ [ư, gưl nău kan na nê|:

Kôp ndơ [ư aơ dơi ê nkra đah âp giáo án power point, nău m^n ueh, nkoch nău [ư kơl kan, rgum ăp nău blău kơl kan ma nu\ih kơl kan an geh lor ăp trong ha\n. Bah meng ne\ tâm rgop ăp sam [u\t rup ndah ueh mpeh ăp nău [ư kơl kan tâm dak, n’hanh dak bah dih, rgum geh ăp nău nti blău ơm khlay mpeh trong mbơh [ư ăp nău [ư kơl kan, m’hâm n’hu\ch ăp lư geh nău ntrong dơm n’hanh rgum tâm trong jru hvi.

Ntoh ngơi đah ăp băl druh ndăm ta nar [ư nkah g^t 20 năm nău kơl kan khay mih, Groi Thủ tướng rnâng kan Trương Hoà Bình an lah aơ du ngih sam [u\t [ư ngăn, ueh m’ak an druh ndăm Việt Nam rlong [ư, nsơr an n’hanh têh jêng lơn. Yor nê, ăp năm tât rmôt kan Đoàn, Hội ăp gưl an geh nău [ư jêng du ntu\k tât ueh, geh nkô|, mô dơi mô geh đah âk đoàn viên, kon ho\k, sinh viên ăp rnôk tât khay rlu nti; ntru\t nsôr mbơh [ư nău kan t^ng trong r[o\ng lvang 3 năm mô lah 5 năm gay mkra lôch nău bah [on lan n’gluh an:

 “Rmôt kan Đoàn, Hội ăp gưl an rgâl mhe tay nkô| nău, trong rdâk [ư, nt^m rđau, mbơh [ư nău kan druh ndăm kơl kan khay rlu nti, mât ueh âk rmôt druh ndăm tâm nău rêh jêng kon nu\ih tât râng. Rmôt kan Đoàn ăp gưl an janh râng mkra ăp nău mhe, jêr, nău ji nuih tâm nău lư, m^n nchrăp lor n’hanh nchrăp pă kơl rmôt, ndơ\ rmôt tât [ư ta ăp nkual njônh ngai, jêr jo\t ngăn./.

Nu\ih rblang: Y Sưng Phê Ja

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng