Pơk uănh mông nar djăt: 23/10/2019

VOV4.M’nông: Ôi naơ, ta Hà Nội, N’gâng kan tuch tăm ndrel hun hao [on lan [ư nau mbơh tăch luh dak ba dih bôk năp dak toh ndrôk bah Việt Nam tât Trung Quốc. Groi Thủ tướng Vương Đình Huệ ndrel wa Hùng Ba, nu\ih ntoh măt bah dak Trung Hoa ta Việt Nam tât râng. Jêh rlau 6 khay, kơp rnôk rnôk ký nau ntru\nh tâm ton đah N’gâng kan tuch tăm ndrel Hun hao [on lan Việt Nam ndrel N’gâng kan Hải quan Trung Quốc, lơ 16/10 mhe rlau, N’gâng kan mât trong mpông tăch luh lăp ndoh ndơ bah Trung Quốc ho\ mbơh ntơm ân rvăt lăp dak toh ndrôk tă bah Việt Nam tât Trung Quốc. nkre, mbơh Công ty ê nkra dak toh ndrôk TH lah ntu\k kan bôk năp to\ng nau dơi gay pă mã số tăch luh mrô 2 ân rmôt dak toh ndrôk. Kan Trung Quốc ntơm ân rvăt lăp ntil dak toh ân saơ dak toh ndrôk bah Việt Nam nar lơn hun hao, tâm rnglăp đah lam ntur neh./.

Nu\ih rblang: H’Thi

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng