Pơk uănh mông nar djăt: 19/1/2021

N’gor Kontum

-Tu\k rgâl tât âk ntu\k, kêng măng ndrel măng mô geh mih, bri duh nar.

- Sial dăng đêt

- Nar trôk duh ntơm bah:  24→ 26 đô| C

- Măng trôk nđik ntơm bah:  15→ 17 đô| C

 

N’gor Gialai

-Tu\k rgâl tât âk ntu\k, kêng măng ndrel măng mô geh mih, bri duh nar.

  - Sial dăng đêt

- Nar trôk duh ntơm bah: 23→ 27 đô| C

- Măng trôk nđik ntơm bah: 14→16 đô| C; êng mpeh ba dâng 18→20 đô| C.

 

N’gor  Daklak

-Tu\k rgâl tât âk ntu\k, kêng măng ndrel măng mô geh mih, bri duh nar.

- Sial dăng đêt

- Nar trôk duh ntơm bah: 24→ 26 đô| C

- Măng trôk nđik ntơm bah:  15→ 17 đô| C

 

N’gor  Daknông

-Tu\k rgâl tât âk ntu\k, kêng măng ndrel măng mô geh mih, bri duh nar.

- Sial dăng đêt

- Nar trôk duh ntơm bah: 23→ 25 đô| C

             - Măng trôk nđik ntơm bah: 13→15 đô| C

 

N’gor Lâm Đồng

-Tu\k rgâl tât âk ntu\k, kêng măng ndrel măng mô geh mih, bri duh nar.

- Sial dăng đêt

- Nar trôk duh ntơm bah: 23- 25 đô| C; êng nkual [on têh Đà Lạt 18→20 đô| C

- Măng trôk nđik ntơm bah: 13→15 đô| C; êng nkual [on têh Đà Lạt 10→12 đô| C

                                                          Nu\ih rblang: HThi

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương