Pơk uănh mông nar djăt: 24/9/2020

          VOV4.M’nông Bơi 1 năm bah năp, ndeh Thư viện hăn ăp ntu\k bah n’gor Dak Lak le\ tât đah âk ngih sam [u\t n’hanh ăp [on lan nkual jru, nkual ngai tâm n’gor. Đah hăng rbăn ndrôm sam [u\t, bơi 10 máy tính geh lăp Internet… Dăp nkrêp tâm thùng ndeh, ndeh âk nău do\ng aơ dôl hăn rgop ndơ\ nău g^t blău, hun hao văn hoá g^t blău uănh răk êp lơn đah kon se n’hanh nu^h [on lan ta ăp [on lan n’gor Dak lak.

 

Năng nar 6 yơn tach jâng gung ngih sam [u\t tiểu học Nguyễn Công Trứ, xă Ea Tul, nkuăl Cư M’gar, n’gor Dak Lak n’gu\r răm lơn le\ nar nti. Bah ôi ơm, ăp kon ho\k le\ geh măt to\ng ăp, răm rhơn dăp râng bôk nău Thư viện hăn ăp ntu\k “Ndơ\ nău g^t blău”. Mô knu\ng dơi răk uănh âk ntil ndrôm sam [u\t báo an kon se, ăp oh hôm dơi râng âk nău pâl, nău răm geh nkhôm, uănh phim mpeh khoa học. Lơn lah, rơh tâm rlong “Rung chuông vàng” wa\ch rgum du\t âk kon ho\k râng. Oh H Ru Vi Niê, kon ho\k jrô 5, Ngih sam [u\t Nguyễn Công Trứ, rhơn ngơi:

“Kon saơ du\t răm, dơi so\k ndrôm sam [u\t bah âk kônh yơ bah Thư viện Dak Lak n’hanh kon dơi râng bôk nău [ư Rung chông vàng n’hanh a[aơ dơi tăm nkao, kon saơ du\t răm. Ta jay ri kon way geh răk ndrôm sam [u\t kơt ndrôm sam [u\t nău m’ir răm. Ta ngih sam [u\t rnôk hăn thư viện kon geh răk ăp nđơn mpeh wa Hồ, Đorêmon. Răk ndrôm sam [u\t an he g^t du\t âk n’hanh n’hu\ch uănh điện thoại lơn”.

 

Âk kon ho\k tât uănh răk ndôm sam [u\t ta thư viện hăn ăp ntu\k

Ntru\t nsôr đah ăp nău [ư, du\t âk kon ho\k hôm u\ch joi g^t ndeh “Thư viện hăn ăp ntu\k”. Aơ lah ndeh rdêng ndơ, tâm ne\ thùng ndeh dơi [ư to\ng ăp kơt du thư viện jêt đah du\t âk ndrôm sam [u\t báo ăp ntil, geh máy tính lăp Internet, tivi n’hanh ăp ndơ ngoại vi. Nô La Quốc Tùng Lâm, cán bộ Thư viện n’gor Dak Lak an g^t, du tơ\ hăn rho\ ta nkual jru ngai, rmôt geh 3 nu^h mbra ndâk [ư bôk nău [ư na nê| đah t^ng nkual.

“Lor rnôk tât đah ăp oh ri thư viện mbra nchrăp na nê| ăp oh m’hâm [ư gay ndâk njêng trong nchrăp tâm di t^ng nău tâm ban g^t bah ăp oh đah ăp nău pâl ue\h, Rung chuông vàng, ơh ăp păng ru\p máy tinh, ăp nău pâl kơt Vẽ ru\p tô màu, nchroh nău răm geh nkhôm gay ntru\t nsôr ăp oh gay ăp oh saơ ăp nău g^t ơm ma nar aơ he dơi nti, he dơi pâl mbra bah ntu\k geh, mbra nti bah ne\ n’hanh ăp oh mbra ntop tay nău u\ch joi geh ăp nău g^t ne\, joi uănh ta bah ntu\k”.

Âk oh u\ch m^n joi ndeh thư viên n’hanh lăp mạng Internet uănh joi nu nău mhe

 

Bah năm 2019, Dak Lak lah ngoay tâm 31 n’gor, bkual [on têh lam dak dơi so\k ndeh bah bôk nău kan “Ndeh ô tô thư viện hăn ăp ntu\k âk ndơ do\ng” yor N’gâng kan văn hoá, thể thao n’hanh pâl nđaih tâm rgop đah Tập đoàn Vingroup [ư. Rnôk do\ng, Thư viện n’gor Dak Lak le\ nchrăp tay nglăp wifi ta ndeh gay băl răk dơi uănh joi Internet, m^n joi ăp nu nău. Yuh Nguyễn Thị Thảo Quên, Kruanh jrô kan ndâk njêng ntrong leo, Thư viện n’gor Dak lak an g^t, bơi tâm 1 năm bah năp, ndeh le\ [ư rlău 30 rơh hăn tât ăp ngih sam [u\t, [on lan nkual jêr jo\t, rho\ an âk rbăn nu^h uănh răk.

“Ndrôm sam [u\t ta ndeh geh bah 2.000 tât 2.500 păng ndrôm sam [u\t to\ng ăp môn tâm di đah ăp nu^h, ăp jrô. Rlău ma ndrôm sam [u\t ta ndeh ô tô hăn ăp ntu\k hôm geh máy tinh lăp Internet, tivi n’hanh ăp ndơ ngoại vị, le\ rngôch màn hình pơk, loa, âm ly. Lah nsum to\ng ăp gay [ư an ăp oh râng ăp Gemeshow, ăp nău pâl ma geh tât ndrôm sam [u\t bah Thư viện n’gor. Ăp ntu\k ri mpôl hên mbra [ư nklăp 3-4 mông, to\ng ăp gay ăp oh geh mông râng le\ rngôch ăp nău pâl n’hanh hôm geh mông uănh răk n’hanh m^n joi ndrôm sam [u\t”.

Ndeh Thư viện hăn ăp ntu\k le\ rgop kơl nu^h [on lan ăp nkual jêr jo\t bah n’gor Dak lak g^t đah ndrôm sam [u\t báo n’hanh công nghệ thông tin, [ư ue\h lơn tay nău rêh nuih n’hâm, n’hanh lơn lah [ư an nău răm u\ch an ăp oh kon ho\k tâm nău nti nsơm, pâl rlưn, m^n joi ăp nău gh^t mhe.

Nu^h rblang: Y Sưng Phê Ja

 

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương