Pơk uănh mông nar djăt: 6/7/2020

VOV4.Mnông-Tổng thống Nga Vladimir Putin nar naơ 5/7 mpơl nău knơm, nău mbơh ăp nău rgâl mhe Hiến pháp lah du njoat hăn di trong gay ma ndâk nsơm neh dak n’hanh ntrôl nău hun hao tâm âk rach năm tât tay. Ntoh ngơi ta ntu\kan radiô, nu^h leo kan Nga nkoch tât ăp nău rgâl mhe geh tât ăp nău dơi mô dơi tât đah n’har bri neh dak, nkre lah na nê|, ăp nău rgâl mhe aơ yor ăp nu^h kan ndrel bâh rmôt [ư mpeh nău rgâl mhe hiến pháp n’hanh nu^h [on lan Nga dăn đă. T^ng nău mbơh bâh Tổng thống Nga, ăp nău rgâl mhe aơ geh nău kan du\t khlăy đah nău hun hao lơn tay bâh ngih dak Nga đah nău kan lah du ngih dak rêh jêng tâm di pháp luật, tâm ne\ “Nău khlăy ngăn lah nău đăp mpăn n’hanh nău dơi [on lan, nău khlăy n’hanh nău ueh răm bâh kon nu^h”.

             

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng