Pơk uănh mông nar djăt: 22/10/2019

VOV4.M’nông: N’gor Gia Lai dôl ntru\nh âk nau kan gay nau săk geh bah du hê bôk nu\ih ân geh bơi tât 50 rkeh/nu\ih/năm. Đah nkô| nau nchrăp luh, n’gor [ư nau ndâk tay nau kan tuch tăm ti\ng trong n’hao rnoh săk geh văng sa hao âk ndrel hun hao nâp nâl tâm nau kan dôl geh rgâl mhe trôk nar kơt lah n’hao nau kơt do\ng nau kan prêh mhe, nau kan to\ dak têm nkrem tâm nau tuch tăm.

Nkre, rgum ân geh mât chăm tơm tăm, mpa rong tơm bah nkuăl, bonh đă gay hun hao ăp ntil tơm tăm lah dak si, pơk ân rêng hvi nau kan geh săk tam ndrel uănh khlay nau [ư Bôk nau kan “Du xã geh du ntil ndơ ntuh kơl” gay ntru\t dăng nau kan hun hao văng sa nkuăl [on lan. Êng nê, n’gor ntru\nh âk nau kan tâm rgop nsum ti\ng rnoh geh nsum đah nau tuch tăm ndrel tăch ndơ tuch tăm ndrel n’hao nau rgum ntuh kơl hun hao tuch tăm nêng ntrong kan tâm nthoi đah ntu\k kan tăch rgâl-ntu\k kan tuch tăm-nu\ih [on lan kan lo\ mir tâm rgop nau mât dăp mpăn trong tăch, n’hao rnoh geh, n’hâm ntul rlong ân ndơ tuch tăm./.

Nu\ih rblang: H’Thi

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng