Pơk uănh mông nar djăt: 23/1/2019

VOV4.Mnông: Rnâng kan n’gor Uỷ Dak Nông mhe ntru\nh nău ncho\ng đah mpeh leo [ư tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019. t^ng ne\, gay ma nchrăp ueh ăp nău an [on lan rhơn năm mhe, vơt têt ueh răm, đăp mpăn, mpêt nkrem, n’gor Uỷ Dak Nông đă ăp ntu\k nt^m đă n’hanh leo [ư răng dăng ăp ntrong kan tơm khlăy. Na nê|, nău leo [ư ăp nău kan văn hoá, thể thao, lễ hội, rhơn năm mhe, mât đăp mpăn na nê|, mpêt nkrem, tâm di đah nău way ơm văn hoá mpôl rnoi, nău way ơm, nău way ueh. Rgum mbơh [ư nău kan năm 2019; ntrôl nău hun hao wa\ng sa, n’hao nău mât ua\nh, mât njrăng, njrăng u\nh sa bri, [ư t^ng ueh bôk nău kan nkô| mpo\ng ngih dak mpeh rdâk njêng nkual [on lan mhe n’hanh n’huch ach o nâp nâl. [ư ueh ăp nău kan mât đăp mpăn rnă njrăng n’hanh ntuk rêh jêng, ngăn lah đah nu^h ach o, nu^h geh nău rêh du\t jêr jo\t.. leo njrăng g^t nău mhe mât đăp mpăn rnă njrăng chính trị, mât đăp mpăn rnă njrăng ntu\k rêh jêng, n’hao nău pah kan mât ua\nh ueh đăp mpăn ndơ sông sa, mât kloh ueh ntu\k gu\ rêh, mât ua\nh ntu\k tăch rgâl, mât nâp ueh rnoh khlăy ndơ, njrăng nkrâm ndơ, tăch rlăm, tăch mô tâm di rnoh.

Nu^h rblang: Thị Đoắt

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng