Pơk uănh mông nar djăt: 21/10/2019

VOV4.M’nông – Ta Nhih Công ty Điện lực Dak Lak [ư R[u\n nchră n’gul gâl 4 năm [ư t^ng Trong [ư tâm rgop đăp mpăn rnă njrăng, đăp mpăn nău [ư điện lực đah Công an n’gor Dak Lak đah ăp ntu\k mpeh tâm Tổng Công ty điện lực miền Trung gu\ ta n’gor Dak Lak. A[aơ, ăp ntu\k kan mpeh tâm Tổng công ty điện lực miền Trung gu\ ta n’gor DakLak geh Công ty điện lực Dak Lak, Chi nhánh cao thế DakLak, Ntu\k thí nghiệm điện DakLak n’hanh Xí nghiệp thuỷ điện Dray H’Linh.

Ký ton lvang bah kơi tay

 

Ăp năm bahnăp, ăp ntu\k kan điện lực le\ tâm rgop rjăp đah ăp rmôt kan công an n’gor Dak Lak, n’hao nkoch trêng mbơh rblang nău wât pháp luật, ndâk [ư ntrong leo lam [on lan mât rnă njrăng bri dak; tâm rgop ndâk njêng, mbơh [ư ăp trong mkra, trong nchrăp đăp mpăn rnă njrăng, tiăr nti nău kan an ăp rmôt way kan; đăp mpăn rchăng n’gang rtoh u\nh sa…. Tâm 4 năm bah năp, ta Dak Lak le\ geh 61 tơ\ nău geh tât bu ntu\ng cáp điện, ndoh ndơ nău kan điện, [ư khuch khat 720 rkeh prăk. Rmôt công an le\ ngăch uănh nđôi [ư kloh ăp nu nău, rmal rjăp t^ng nău ntru\nh pháp luật.

Mbơh rmôt rnă njrăng nău kan điện

 

Ta năp nău u\ch rnă njrăng u\nh nar lơ âk an nău hun hao wa\ng sa rêh jêng, ăp ntu\k kan điện lực ta Dak lak n’hanh Công an n’gor n’hao săk rnglăy trong kan tâm rgop, đăp mpăn rchăng n’gang rtoh u\nh sa, mât njrăng trong rse n’hanh ăp trạm biến áp, rchăng n’gang ăp nău [ư phah djơh, ru\n in đăp mpăn trong rse điện kơt ăp ntil nău tih êng geh tât.

Lam ntu\k r[u\n nchră tâm rgop rnă njrăng điện Dak Lak

 

Di rơh aơ, Điện lực Dak Lak [ư mbơh trong mât uănh êng mpeh rnă njrăng, n’hao nuih n’hâm pah kan bah le\ rngôch cán bộ nu\ih pah kan tâm trong kan đăp mpăn rnă njrăng hăn ndrel đah trong kan way kan ăp nar.

 

Nu\ih rblang: Y Sưng Phê Ja

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng