Pơk uănh mông nar djăt: 4/8/2020

VOV4.M’nông: Nar 3/8, Tập đoàn Công nghiệp- Viễn thông Quân đội Viettel an g^t, ho\ lôch jêh nkra têh dăng tay trong nchih rgum dak si điện tử (Vietnam Health Declaration) hao 30% gay rgo\ do\ng an nu^h [on lan n’hanh ntop kơl Chính phủ, {an rđău đă gưl neh dak njrăng n’gang nuh srê Covid-19 du\t ue\h tâm rnôk nuh srê Covid-19 plơ\ ntoh tay. Rnoh nchih rgum bah Viettel, tâm du pơh rlơ\ aơ, rnoh âk bah ndơ do\ng dja plơ\ hao âk tay, tât 1.1 rkeh tơ\ nu^h nchih mbơh, âk bơi 28 tơ\ rđ^l đah pơh bah năp nơh. Viettel ho\ n’hao têh dăng tay mât prăk nchih rgum hồ sơ ntơm bah 22 rkeh tât rlău 28 rkeh nău nchih.Ndơ dja do\ng an rlău 10.000 nu^h do\ng pơk uănh du tơ\, rgâl bah hôm ma 8000 nu^h kơt ntơm nơh. Ndrel đah nê, Viettel ho\ nchrăp tay 3 ndơ rnă ntêm lor êng [a [a\, geh nău dăng tâm ban nê, nchrăp ntop kơl, n’hao nău dơi dăng rlău 4 tơ\./.

Nu^h rblang: Điểu Thân

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng