Pơk uănh mông nar djăt: 7/7/2020

VOV4.M’nông: Ôi lơ 6/7, ta Hà Nội, Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam [ư r[u\n nchră nau kan ti\ng chroh 6 khay bôk năm 2020. Wa Lê Bá Trình, Groi Kruanh Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ân lah: Ngoai tâm ăp nau ê ho\ geh nau dơi a[aơ lah yor nau gi\t rbăng mpeh nau ntru\nh, ntrong kan, pháp luật bah Đảng ndrel Ngih dak mpeh nau ti\ng chroh, nau gi\t rbăng mpeh ntrong kan bah ăp ntil chroh êng ê kloh. Nau nkoch tă bah nau kan tâm rơh rlau aơ, wa Lê Bá Trình lah rjăp, ân geh n’hao nau kan nkoch trêng mpeh nau ti\ng chroh.

Bah năp nê, ăp ntoh măt lah rjăp 6 khay bôk năm aơ, nau geh mpeh srê Covid-19 hôm geh nau jêr, âk nu\ih ti\ng chroh rnơm, rnê nau ntru\nh, ntrong kan ndrel; nau kan bah Đảng. Yơn lah, du đê| nu\ih kruanh chroh hôm ndăn nau geh bah srê Covid-19 gay ma nkoch trêng, mbơh nau gay lơh rdâng Đảng, Ngih dak. Ăp nau đă gay lo\ ndâk ân jêh, ân tâm ban ăp Luật geh tât nau ti\ng chroh, mpôl chroh. [ư ueh ăp nau kan bah ăp mpôl chroh ân geh râng mât ntu\k ntu gu\, rdâng đah nau rgâl mhe trôk nar, rdâng nau khám săm ji, nti  nau kan, kơl an./.

Nu\ih rblang: H’Thi

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng