Pơk uănh mông nar djăt: 23/7/2019

           VOV4.Mnông: Thủ tướng Nhật Bản Sin-dô Abê nar naơ 22-7 mbơh dak aơ u\ch nsrôih [ư ndranh gay ma bah ir geh nău duh jêr đah Mỹ n’hanh Iran ê lor ơh nău ta năp nău đă bâh Mỹ mpeh nău đă tahen dak lêng mât nkual dak lêng geh ntu\k tâm lơh ta dak lêng Iran. Ntu\k kan mbơh nău Nhật Bản mbơh đă bâh Mỹ n’hao nău ua\nh nđôi trong dak lêng rdeng pring ta dak lêng Iran n’hanh Yêmen, ntu\k Mỹ an lah Iran n’hanh ăp dak kan ndrel [ư ăp rơh rdul lơh ta duk rdeng pring, lah bôk năp tơm ta rơh tât khâl Nhật Bản bâh nu^h kan mbơh nău rnă njrăng ngih dak Mỹ John Bolton. Thủ tướng Abê mbơh ê lor ndơ\ nău ntru\nh tât râng đah Mỹ tâm nău mât ndơ dak lêng mbơh ne\, Nhật Bản u\ch [ư nău kan ndranh gay ma bah duh jêr đah Mỹ n’hanh Iran, do\ng nău dơi Nhật Bản geh nău tâm boh ueh đah Iran.

Nu^h rblang: Thị Đoắt

 

 

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng