Pơk uănh mông nar djăt: 25/5/2019

     VOV4.M’nông: Ndrel đah nău nsrôih chăt nar mpăr an ăp kon se jê| rnoi mpôl đê| ta njăr trong hăn joi rplay si [u\t, Jay manh gu\ rnoi nu^h Têrêsa, Rnoi bu ur gu\ lunh Hoà Bình, nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n’gor Dak Lak hôm kơl ăp kon se jê| ta aơ dơi tât đah văn hoá way ơm bah rnoi nu^h he, ntơm bah nê rdâk tay ta ăp kon se nău u\ch ro\ng, uănh khlay n’hanh mpo\ng mât dơi săk tơm văn hoá.

            Lôch 5 năm nti n’hanh krêp dêh đah nău kan cheh tanh way ơm ta Jay manh gu\ rnoi mpôl đê| Têrêsa, H’Juel H’Long dơi kân tay [ư nai nt^m an ăp rơh kơn bah kơi. Tâm ăp kêng măng, tâm jay jong nđik aih ta nâm n’hâm si, nklăp 8- 10 oh bu ur ntơm bah 10 tât 16 năm deh đăp krêp bah meng khâng rui brai, nu^h nti dăp brai, nu^h nti têk rse, nu^h ri nt^m rup ndrang.

H’Juel H’Long treng nđôi t^ng oh, ncho\ng nti na nê| gay ăp oh [ư tanh di rêng, nthăng khâng brai an tâm r^ng gay an trong rse brai tanh tâm ban n’hanh ue\h lơn. H’Luel an g^t, aơ mô di lah nău kan ns^t tay nău rhơn m[ak, nta joi nău geh wa\ng sa ma hôm khlay lơn đo\ng lah kơl oh yuh trêng nti tât ăp kon se jê| êng [a [a\ n’hanh mbra mât ndray tay nău kan cheh tanh way ơm.

            “Rnôk ma nt^m ho\ jo\ hôm ri ăp Sơ nta trong dơh trêng nti tay an ăp kon se jê| way kơt nti. Rnôk gâp hăn nti ri saơ dơh lơn lah he nt^m an khân păng yor ăp kon se khân păng jêr kăr jêng ân nkra t^ng na nê|, nt^m ăp kon se trong kơp rse, trong rdjuh rse. Yơn ma rnôk nt^m ri saơ du\t m[ak n’hanh du\t ue\h yor mbra dơi trêng nti tay an ăp nu^h êng [a [a\, khân păng g^t [ư tâm ban kơt he đo\ng, ntơm bah nê he mbra dơi mât ndray tay nău kan way ơm cheh tanh bah rnoi nu^h he.

            Dơi trêng nti tay bah ăp rơh kơn bah năp, oh H’Vâng, 13 năm deh, rnoi nu^h Bunong, ta xã Đăk Săk, nkuâl Dak Mil, n’gor Dak Nông dôl nsrôih nti cheh tanh đo\ng. rlău ma mông hăn nti si [u\t ta nhih nti, tâm ăp kêng măng ru, H’Vâng ndăn hăn tât jay jong an êng ma mpôl nt^m nti cheh tanh bah Jay manh gu\ Têrêsa gay yuh H’Juel nt^m nti tay. H’Vâng nkoch, tâm rnăk păng dơn hôm u ranh g^t cheh tanh dơm. Yơn lah, u ho\ djôr ranh, măt ngo jêng du\t đêt rnôk geh gu\ cheh tanh. Ntơm bah rnôk tât đah Jay manh gu\, dơi uănh ăp yuh cheh tanh, păng lơn ma u\ch ro\ng n’hanh u\ch ti he nơm cheh tanh êng jêng du blah bok đah rup ndrang ơm yău kăl e bah nu^h Bunong.

            “Gâp nti cheh tanh ho\ bar pơh hôm n’hanh saơ du\t ue\h jêng dăn Sơ an gu\ nti. A[aơ ri ho\ blău tanh rse n’hanh rup ndrang. Gâp u\ch ro\ng rho\ ho\ g^t hăr ti cheh tanh tât hao druh gâp u\ch gu\ tay ta aơ nti cheh tanh tay mô lah pơk ntu\k tăch jê| ta [on n’hanh trêng nti tay an ăp kon se tâm [on lan.

            Rlău ma cheh tanh bok brai, ăp kon se jê| ta Jay manh gu\ Têrêsa hôm dơi nti du đêt nău kan êng [a [a\ đo\ng kơt [ư trah mon rup si, [ư ndơ uh goh way ơm rnoi nu^h he, n’hanh âm nhạc ue\h mhe. Ăp kêng măng, tâm jâng gung bah Jay rlu manh gu\ geh âk mpôl kon se đah nău kan êng êng, ăp kon se bu ur nti cheh tanh bok, ăp kon se bu klô nt^m nti [ư ndơ uh goh, [ư trah mon rup si, nt^m tu\r ch^ng, goh gong, mpât mprơ. Ăp năm Jay ma gu\ hôm [ư ăp rơh tâm rlong joi nău g^t blău đah nău đă ăp rmôt ân mprơ ma nău Bunong n’hanh tu\r ch^ng gong nt^t êng bah rnoi he.

            Sơ Nguyễn Thị Thuận, Mât uănh Jay manh gu\ Têrêsa an g^t, aơ lah du nău kan gay nt^m nti an ăp kon se mpeh mât ndray văn hoá rnoi nơm. Lôch nê, ăp Sơ sơch ăp kon se geh nău blău t^ng ntil n’hanh joi nu^h s^t trêng nti n’hanh kơi năp nău g^t blău an kon se, kơl ăp kon se g^t dơi gay u\ch ro\ng tay văn hoá way ơm bah rnoi  nu^h he. Ndrel đah nê, ăp Sơ nsrôih joi ntu\k tăch ndơ geh [ư, tâm ton hăn njroh mprơ ta ăp ntu\k pâl nđaih gay joi geh tay tơm wa\ng sa an ăp kon se, [ư an kon se gơih nđơr ro\ng nău kan n’hanh mât ndray nău kan.

            “Ăp kon se geh âk nău blău, lơn lah mpeh âm nhạc n’hanh rup ue\h. ăp rmôt rnoi nu^h êng êng ri hôm geh tay ăp nău mprơ du\t mha êng, yor kơt nê| ta aơ u\ch an ăp kon se dơi nti n’hanh mât ndray tay nău ue\h êng, mât ndray, hun hao n’hanh u\ch ro\ng an rơh kơn kon se u\ch, n’hao êng săk mpeh drăp ndơ ơm yău văn hoá ue\h êng bah rnoi nu^h he, ndơn mban ăp nu^h tă ơm g^t blău n’hanh ăp kon se mbra hun hao. Nê lah nău ro\ng bah ăp Sơ ta Jay manh gu\ ăp rnoi nu^h Têrêsa dja.

            Dơi njêng ntơm bah năm 2003, tât a[aơ, Jay manh gu\ ăp rnoi nu^h Têrêsa le\ kơl mât nt^m nti rlău 200 kon se dơi kơt nti n’hanh têh jêng. Âk kon se lôch hăn nti le\ hao nti prêh lơn, jêng nai nt^m, bác sĩ, nghệ sĩ. A[aơ, ta aơ mât 20 oh ntơm bah jrô 1 tât jrô 12 mpeh 14 rnoi nu^h êng êng ta n’gor Dak Lak n’hanh Dak Nông. Aơ lah kon se nti ăp rnoi mpôl đê| geh nău rêh ach o da dê, jăp gơih hăn nti mpeh ăp [on lan nkual jru ngai, nkual jêr jo\t, mô geh ndơ ma hăn nti mô lah gu\ du\t ngai đah ntu\k nhih nti gay dơi hăn nti. Mô dơn nti dơi si [u\t, ăp kon se hôm dơi tât đah săk tơm văn hoá n’hanh nău kan way ơm bah rnoi nu^h he đo\ng, đah nău u\ch ro\ng kơl ăp kon se n’hao nău g^t văn hoá n’hanh rdâk tay nuih n’hâm u\ch ro\ng đah văn hoá săk tơm rnoi nu^h, u\ch ro\ng mât ndray tay văn hoá way ơm bah [on lan he./.

Nu^h nchih rblang: Điểu Thân

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng