Pơk uănh mông nar djăt: 2/7/2020

VOV4.M’nông: Nar 1/7, Đức dơn pleh ngăn [ư Kruanh Hội đồng Liên minh châu Âu (EU). Lôch 13 năm plơ\ [ư tay kruanh tâm pleh bah Liên minh châu Âu, Đức nchrăp du\t ăp to\ng na nê| an bôk nău kan dăn đă ta rnôk tâm nchră 6 khay bah he đah ntu\k rgum tơm lah ntru\t ntrôl tâm rnglăp bah mpôl, ngân sách EU mô lah nchrăp Anh luh bah jay nsum Liên minh châu Âu (Brexit). Yơn lah nuh srê têh Covid-19 ntoch jong ndal đah ăp nău tât khuch an tay bah kơi krit nji, [ư Đức ân rgâl nău kan tơm an [ư lor đah nău kan ndrop nking nchăng nău tât bah nuh srê Covid-19 tâl 2 n’hanh dâk hao tay jâng wa\ng sa bah kơi Covid-19, lơn lah ntru\t ntrôl ngân sách rlău 1 rbăn rmen euro n’hanh dăn đă njêng du rnoh prăk nkrem bah kơi Covid-19. 

Nu^h nchih rblang: Điểu Thân

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng