Pơk uănh mông nar djăt: 21/10/2020

        VOV4.Mnông – Ôi aơ (21/10) ta ngih r[u\n Chính trị nkual [on têh Đà Nẵng, Đại hội Đại biểu đảng bộ nkual [on têh Đà Nẵng rơh tal 22, năm kan 2020-2025 na nê| ntơm [ư. Dự thảo mbơh chính trị mbơh an đại hội Đại biểu Đảng bộ TP Đà Nẵng rơh aơ m^n nău r[o\ng le\ rngôch bah a[aơ tât năm 2025 lah: Ndâk njêng Đảng n’hanh trong Chính trị kloh ue\h nâp dăng, n’gâng kan [on lan hăn lor tâm rnôk rgâl mhe n’hanh hun hao, ndơ\ nkual [on têh Đà Nẵng jêng nkual [on têh rdâng njêng nău kan, m^n [ư mhe; ndâk njêng nkual [on têh jêng ntu\k wa\ng sa-rêh jêng têh bah lam dak, lah hạt nhân bah nkual [on têh n’hanh du\t hao jêng nkual wa\ng sa khlay miền Trung-Tây Nguyên; mât njrăng bri dak-rnă njrăng n’hanh [ư tơm dak lêng, gôl dak dơi đăp mpăn nâp nâl; nsrôih ndâk njêng TP Đà Nẵng ndro\ng ue\h, đăp mpăn, ue\h lăng g^t blău, rgâl mhe.

         

Nu^h rblang: Y Sưng Phê Ja

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương