Pơk uănh mông nar djăt: 24/1/2020

VOV4.M’nông Bah du nkual wa\ng sa jêr jo\t, tuch tăm rlu\k mâl, [on Ol Bù Tung, xă Quảng Tín, nkuăl Dak Rlâp, n’gor Dak Nông le\ geh âk nău rgâl na nê| knơm bôk nău kan ndâk njêng thôn [on mhe. Trong hăn têh hvi, ăp jay mhe têh ue\h rdâk nar lơ âk, ndrel đah mô ru lo\ mir, an nău hun hao têh dăng bah [on lan.

 

Kêng măng du\t năm 2019, kônh wa [on Ol Bù Tung dôl mô ru ndơ\ ăp bao cà phê du\m s^t jay jêh du nar pe\. Ăp nu^h gơm ngơi ră m’ak da dê. Nô Điểu Sang, du hê [on lan tâm [on an g^t, rklaih ach o a[aơ le\ mô hôm nău jêr, yor ăp nău an nkra njêng, bah ntil, prăk, tât kỹ thuật, nău du\t dơh. Kơt rnăk Điểu Sang, jêh rnôk rklaih luh săk tâm rnăk ach o năm 2016, tât a[aơ le\ geh ndơ sa, ndơ ntêm, dơi [ư jay mhe têh ue\h. Wăng sa hao, nău rgop ndâk njêng thôn [on mhe jêng dơh. Kơt lah gay wơt Tết Canh Tý, kônh wa le\ ngăch rgop geh 60 rkeh prăk, nglăp u\nh ang trong [on lan. a[aơ, n’ăp tât măng ri [on Ol Bù Tung nchrăt ang đo\ng:

“Rnôk geh điện ang đah prăk bah kônh wa rgop êng ri nu nău rnă njrăng ue\h lơn, ntu\k ntô [on lan răm m’ak lơn, tâm măng ri geh u\nh điện ang, ăp jay geh đo\ng. Gu\ âm n’hanh nău rêh bah kônh wa rgâl hao lơn”.

 Nô Y Đoan, Kruanh [on Ol Bù Tung nkoch tay, nklăp 7 năm let bah năp, kônh wa tâm [on geh nău rêh jêr jo\t, wa\ng sa knu\ng bah nău hăn manh [ư kan t^ng yan n’hanh tăm điều jêng nău [ư sa du\t mô to\ng. Ăp năm dăch aơ, ăp nău kơl  ntuh kơl bah Đảng, Ngih dak nar lơ mât ue\h săk rnglăy, nău rêh wa\ng sa bah kônh wa ntơm dơi hao. Kônh wa dơi manh prăk bah ngân hàng chính sách xã hội, dơi nt^m kỹ thuật mât chăm tơm mpa rong… Rnoh rnăk ach o tâm [on le\ hu\ch na nê|, a[aơ knu\ng hôm 18 rnăk tâm rnăk ach o n’hanh êp ach o:

“A[aơ kônh wa g^t kơt do\ng khoa học kỹ thuật g^t ntuh kơl kơt koh n’ging, cheh phân, to\ dak, a[aơ 1 ha kônh wa pe\ le\ geh 3 tấn rlăi. Ăp năm ri Ban dân tộc geh uănh m^n jur tiăr nti an kônh wa trong mât chăm cao su, cà phê, điều n’hanh mât rong, Prăk manh ri ngih dak le\ an kônh wa he manh hôm, jêng kônh wa rwa\t măy mo\k, rwa\t ding to\ gay kônh wa hun hao nău rêh wa\ng sa nar lơ đăp mpăn lơn”.

T^ng UBND xă Quảng Tín, mô knu\ng êng [on Ol Bù Tung, ma le\ 4 [on nu^h rnoi mpôl đêt ta ntu\k bah xă le\ geh nău rêh hơm răm. Ăp năm bah năp, đah ăp nău [ư ngăn bah ntop kơl tơm prăk, djôt ty nt^m nău pah kan jan sa lo\ mir ntop n’hao trong kan mbơh nu nău ta bah dâng le\ kơl an kônh wa rgâl nău m^n trong [ư, mô hôm nău m^n kâp knơm nău ntop kơl bah ngih dak. Wa Phạm Văn Hải, Groi kruanh UBND xă Quảng Tín an g^t:

“A[aơ tâm nkual [on lan rnoi mpôl đêt bôk năp kônh wa g^t wât nău hun hao wa\ng sa bah nơm, khân pơng wât nău khân pơng an rklaih êng ach o. Tâm rnôk ne\ rnăk wâl khân pơng jêh g^t le\ rngôch ăp tơm prăk ntop kơl geh tât Đảng n’hanh Ngih dak, lơn lah tơm prăk ngân hàng chính sách ri khân pơng mbra rgum tâm nău ntuh kơl nkra njêng n’hanh khân pơng mât chăm tơm tăm mpa rong gay deh kon, hun hao mbra rklaih ach o, mô kâp knơm tâm nău kơl bah Đảng n’hanh ngih dak tay”.

{on Ol Bù Tung a[aơ le\ geh du muh măt mhe. Nu^h [on lan Ol Bù Tung le\ geh jâng nsan bah ăp nu^h u\ch [ư ndro\ng. Nău geh bah {on Ol Bù Tung [ư an saơ nău tâm rnglăp, g^t nsrôih hao, rlet rlău jêr jo\t nâp nâl. Đah ăp nău kơl bah đảng n’hanh ngih dak, kônh wa ndrel soan tay, ndrel nuih n’hâm ndâk njêng [on tơm nar lơ ue\h kloh./.

 

Nu^h rblang: Y Sưng Phê Ja

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng