Pơk uănh mông nar djăt: 22/10/2019

VOV4.M’nông: Ôi aơ, Quốc hội djăt si [u\t si [u\t mbơh rblang mpeh trong nchrăp Nghị quyết mpeh njong prăk rnon so\k soăy, jut prăk rmal mbrơi nôp so\k soăy đah nu^h nôp prăk so\k soăy mô hôm geh nău dơi nôp ngân sách ngih dak; Tâm nchră ta hội trường mpeh du đêt nkô| hôm êng êng bah trong nchrăp Luật Chứng khoán (rgâl nkra). Kêng măng, ăp đại biểu tâm nchră ta rmôt mpeh jêh geh t^ng [ư trong nchrăp hun hao wa\ng sa- rêh jêng kon nu^h n’hanh ngân sách ngih dak năm 2019; trong nchrăp hun hao wa\ng sa- rêh jêng kon nu^h, trong nchrăp so\k do\ng ngân sách ngih dak, trong tâm pă ngân sách  trung ương năm 2020. Bah năp nê, nar ntri, mbơh rblang nô nău wa\ng sa- rêh jêng kon nu^h năm 2019 n’hanh trong nchrăp hun hao rêh jêng kon nu^h năm 2020, lah năm tâl 2 mbro dơi tât n’hanh rlău le\ rngôch 12 ntil rnoh nău kan tơm, tâm nê 5 rnoh nău kan rlău dơi trong nchrăp. Ngăch hun hao GDP le\ ma năm nchroh geh rlău 6,8%, mpeh rmôt ăp dak hun hao dâk bôk năp nkual n’hanh lam ntu\r neh./.

Nu^h nchih rblang: Điểu Thân

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng